Шинэ ном

  • 2018-01-30
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 1,812

Ахмад настан: Эрх зүйн баримт бичгийн эмхэтгэлд Ахмад настны тухай хууль: Шинэчилсэн найруулга, Алдар цолтон ахмад настанд төрөөс нэмэгдэл, хөнгөлөлт олгох тухай: Шинэчилсэн найруулга бусад хуульд орсон холбогдох зүйл, заалт, ахмад настны нийгмийн халамжийн талаар гарсан Улсын Их Хурлын тогтоол, Засгийн газрын тогтоол, Сайдын тушаал, Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал зэргийг түүвэрлэн эмхэтгэж гаргасан. Холбогдох эрх зүйн актын цахим хувилбарыг Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем /www.legаlinfo.mn/-ээс үзэх боломжтой. Уг эмхэтгэлийг ХЗҮХ-ийн Номын худалдаагаар 12.000₮-өөр худалдаалж байна.