Алсын хараа, эрхэм зорилго

Алсын хараа

Олон улсын жишигт нийцсэн эрдэм, шинжилгээ, сургалт, мэдээллийн үндэсний хүрээлэн болон хөгжинө.

Эрхэм зорилго

Хууль зүйн судалгаа, сургалт, мэдээллийн бааз суурийг бэхжүүлэх замаар хууль зүйн бодлогод эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлаар дэмжлэг үзүүлж, төр, хувийн хэвшил, иргэдийг оновчтой сургалт, мэдээллээр хангана.