2018 оны өргөдөл, гомдлын мэдээ

 • 2020-12-28
 • Ц.Энхжин
 • 705

2018 оны байдлаар  нийт 51 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт ирсэн. Үүнээс:

 • Хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах хүсэлт- 10;
 • Өөр албан тушаалд шилжин ажиллах хүсэлт- 2;
 • Үндсэн ажилтнаар ажиллах хүсэлт- 8;
 • Ажлын цагаас чөлөө хүссэн хүсэлт- 10;
 • Жирэмсний болон амаржсны амралт авах хүсэлт- 1;
 • Хүүхэд асрах чөлөө хүсэх тухай хүсэлт-1;
 • Хүүхэд асрах чөлөөг сунгах тухай хүсэлт – 1;
 • Ажилдаа эргэж орохыг хүссэн тухай хүсэлт-4,
 • Сажлын цагаас сургалтын чөлөө хүссэн хүсэлт – 9;
 • Суралцах чөлөөг сунгахыг хүссэн тухай хүсэлт- 1;
 • Ээлжийн амралтын хуваарьт өөрчлөлт оруулах хүсэлт- 3;
 • Хөлсөөр ажиллах гэрээнд зарим заалтыг тусгуулах хүсэлт- 2 тус тус ирсэн байна.

Хүсэлтийн дагуу хүрээлэнгийн захирлын тушаал 37 удаа гарсан бөгөөд бусад хүсэлтийг холбогдох журмын хүрээнд цаг тухайд нь хариуг өгч шийдвэрлэсэн байна.