2019 оны өргөдөл, гомдлын мэдээ

 • 2020-12-28
 • Ц.Энхжин
 • 1,324

Тайлант хугацаанд 43 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч тухай бүр шийдвэрлэж ажилласан. Үүнээс:

 • Хөлсөөр ажиллах гэрээг цуцлах хүсэлт- 1;
 • Үндсэн ажилтнаар ажиллах хүсэлт- 7;
 • Ажлын цагаас чөлөө хүссэн хүсэлт- 18;
 • Жирэмсний болон амаржсаны амралт авах хүсэлт- 2;
 • Хүүхэд асрах чөлөө хүсэх тухай хүсэлт-1;
 • Ажилдаа эргэж орохыг хүссэн тухай хүсэлт-1,
 • Ээлжийн амралтын хуваарьт өөрчлөлт оруулах хүсэлт- 4;
 • Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж, дэмжлэг хүсэх тухай хүсэлт- 2;
 • Бусад асуудлаар – 7 хүсэлт тус тус ирсэн байна.

Хүсэлтийн дагуу хүрээлэнгийн захирлын тушаал 26 удаа гарсан бөгөөд бусад хүсэлтийг холбогдох журмын хүрээнд цаг тухайд нь шийдвэрлэж, хариуг өгч ажилласан.