2023 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудит

  • 2024-06-07
  • Ц.Энхжин
  • 27

2023 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитын хяналт шалгалтаар нийт 7 зөвлөмж 2 албан шаардлага хүргүүлсэнийг бүрэн биелүүлж ажиллаж байна.