2023 оны өргөдөл, гомдлын мэдээ

  • 2024-02-16
  • Ц.Энхжин
  • 88

Тайлант хугацаанд иргэд, байгууллагаас 5 гомдол, хүсэлт хүлээн авч тухай бүр шийдвэрлэж ажилласан.

Тодруулбал:

  • Төрийн байгууллага албан тушаалтны шийдвэр, үйл ажиллагаагаар иргэдийн хуулиар хамгаалагдсан эрх чөлөө, ашиг сонирхол зөрчигдсөн гэж үзэж  сэргээлгэхээр гаргасан гомдол -1
  • Байгууллагын дотоод асуудал, үйлчилгээ авах хүсэлтээс бусад асуудлаар – 4 хүсэлт ирснийг холбогдох журмын хүрээнд цаг тухайд нь шийдвэрлэж, хариуг өгч ажилласан.