Хуулийн эмхэтгэл

  • 2022-04-02
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 432

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, Хэнтий аймгийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран шинээр батлагдан гарсан болон шинэчилэн найруулсан хуулиудыг танилцуулах, сурталчлах зорилгоор Монгол Улсын хууль, тогтоомжийн эмхэтглийг хэвлэдэг. Энэ удаа Хөдөлмөрийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/”-аар хууль тогтоомжийн эмхэтгэл бэлтгэх хүргэж байна. Тус эмхэтглийг та бүхэн Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн хуулийн номын худалдаанаас авах боломжтой.