Хаяг

Улаанбаатар-46, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу /15160/, Хуульчдын гудамж 1, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн байр.

Холбоо барих

Утас: +976-11-315735

И-мэйл: erdemundrakh@legalinstitute.mn

Х.Эрдэм-Ундрах (Jur.Dr)

ЗАХИРАЛ

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

Боловсрол

 1. 2016

  Хууль зүйн ухааны доктор (Dr.jur)

  Альберт-Людвигийн Их сургуулийн Хуулийн факультет, ХБНГУ
 2. 2014

  Докторантур

  Макс-Планк Нийгэмлэгийн (Max-Planck-Society) харъяа (IMPRS-REMEP) Олон улсын судалгааны сургууль
 3. 2004

  Хууль зүйн магистр

  Альберт-Людвигийн Их сургуулийн Хуулийн факультет, ХБНГУ
 4. 1998

  Хууль зүйн бакалавр

  Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургууль

Ажлын туршлага

 1. 2020-Одоо
  Захирал
  Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
 2. 2017-Одоо
  Ахлах багш, Дэд профессор, Гэрээт дэд профессор
  Монгол Улсын их сургуулийн Хууль зүйн сургууль
 3. 2016-2018
  Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга
  Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
 4. 2016-2018
  Зөвлөх, Захирал
  Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн хэрэгжүүлсэн "Иргэдийн оролцоо I", "Иргэдийн оролцоо II" төсөл
 5. 2008-2016
  Судлаач
  ХБНГУ-ын Фрайбург хотын Макс-Планкын нэрэмжит Гадаад орнуудын болон Олон улсын Эрүүгийн эрх зүй, криминологийн судалгааны институт
 6. 2005 оноос
  Зөвлөх
  ГТХАН, ADB, WB, НҮБХХ төсөл
 7. 2009-2016
  Ахлах судлаач, хуулийн зөвлөх
  “Юстиция” ХХК
 8. 2006 - 2016
  Судлаач, Ахлах судлаач, ТУЗ-ийн гишүүн
  "Филантропи-Хөгжлийн төлөө төв" ТББ
 9. 2010 – 2011
  Цагийн багш
  Монгол Улсын их сургуулийн Хуулийн сургууль
 10. 2005-2008
  Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан дотоодын зөвлөх
  ГТХАН-ийн "Газрын менежмент, санхүүгийн кадастр" төсөл
 11. 2004-2005
  Зөвлөх
  ГТХАН-ийн (GTZ) "Хуульчдын сургалт ба давтан сургалт" төсөл
 12. 1998-1999
  Дэд даргын туслах
  УАБХГ-ын БЗГ

ГИШҮҮНЧЛЭЛ, ТЭТГЭЛЭГ

 • 2020 оноос
  Ерөнхий эрхлэгч
  “Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүл
 • 2020
  Зочин профессор
  Күкмин их сургууль, БНСУ
 • 2017-2020
  "Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл"-ийн гишүүн
  Хууль сахиулахын их сургууль
 • 2007-2008
  Макс-Планк Нийгэмлэгийн (Max-Planck-Society) тэтгэлэг
  ХБНГУ-ын Макс-Планк Нийгэмлэг (Max-Planck-Society)
 • 2008-2014
  ХБНГУ-ын Засгийн газрын буюу Эрдмийн солилцооны албаны (DAAD) тэтгэлэг
  ХБНГУ-ын Засгийн газрын буюу Эрдмийн солилцооны албаны (DAAD)

Судалгааны чиглэл: Эрүүгийн эрх зүй, криминологи, эрүүгийн хариуцлага, гэмт хэргийн зүйлчлэл

Гадаад хэл: Англи, Герман

БҮТЭЭЛ

Судалгааны болон зөвлөхийн ажлын хүрээнд (зарим ажлууд):

 1. 2005 онд “Газрын хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох нь”, Эрх зүйн орчны судалгаа ба зөвлөмж. ГТХАН-ийн “Газрын менежмент-санхүүгийн кадастр” төсөл, зөвлөх;
 2. 2005 онд “Хууль зүйн их, дээд сургуулиудын сургалтын хөтөлбөр боловсруулах”, Дэлхийн банкны төсөл, богино хугацааны зөвлөх;
 3. 2006 онд “Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлтөд иргэдийн оролцоог хангах нь” судалгаа, ГТХАН-ийн “Газрын менежмент-санхүүгийн кадастр” төсөл, зөвлөх;
 4. 2007 онд “Хорих ялын үр нөлөөний судалгаа”, ХЗҮХ, хамтын тайлан, судалгааны багийн гишүүн;
 5. 2007 онд “Газрын үйлчилгээний хөтөч” гарын авлага, хамтын тайлан, багийн гишүүн;
 6. 2015 онд “Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, түүнд тулгуурлан  МБСБ-ын үйл ажиллагааг боловсронгүй болгох нь” судалгаа, Хөдөлмөрийн яам, төслийн удирдагч;
 7. 2015 онд “Хууль тогтоомжийн төслийг олон нийтээр хэлэлцүүлэх, санал авах ажиллагааг зохион байгуулахтай холбоотой дотоодын болон гадаадын зарим орнуудын эрх зүйн орчин” судалгаа, үнэлгээ, УИХТГ, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төсөл, зөвлөх багийн гишүүн;
 8. 2016 онд “Иргэний улс төрийн эрхийн тухай” хуулийн төсөл, холбогдох судалгаа, МУ-ын Ерөнхийлөгчийн Тамгийн газар, Швейцарийн Хөгжлийн агентлагийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Иргэдийн оролцоо” төсөл, зөвлөх;
 9. 2016 онд “Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцийн 2 дугаар бүлгийн (Урьдчилан сэргийлэх) хэрэгжилтэд хийх хөндлөнгийн үнэлгээ”, УИХТГ, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төсөл, АТГ, зөвлөх багийн ахлагч.

Боловсруулсан хууль тогтоомжийн төсөл:

 1. ХЗДХЯ-наас байгуулсан “Эрүүгийн хуулинд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл” боловсруулах ажлын хэсэгт зөвлөх, 2017 оны 5 дугаар сар;
 2. 2015 онд УИХТГ, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төслийн хүрээнд Хууль тогтоомжийн тухай хуультай холбогдуулан хууль санаачлагчаас хууль тогтоомжийн төслийг олон нийтээр хэлэлцүүлэх, тэдний саналыг тусгахтай холбоотой үйл ажиллагааг нарийвчлан зохицуулах аргачлалын төслийг хамтран боловсруулсан;
 3. Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн төсөл (БХБЯ, СЯ, ХЗДХЯ-ны хамтарсан ажлын хэсгийн гишүүн), 2005-2007;
 4. Ипотекийн хуулийн төсөл (БХБЯ, СЗХ, ХЗДХЯ-ны хамтарсан ажлын хэсгийн гишүүн), 2005-2007;
 5. Газрын тухай, МУ-ын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай, Геодези, зураг зүйн тухай, Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хууль, Газрын төлбөрийн тухай, Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын тухай зэрэг хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төслүүд дээр тус тус ажлын хэсэгт орж ажилласан.

Илтгэлүүд:

 1. Mongolia’s Transition and Democratization Process – Status Quo and Challenges for a Nomadic Society. Presentation at the International ARCA-Net (Alumni Raising Conflict Awareness) Summer School 2006, (Section: Northeast Asian Countries in Transition). Location: Berlin, Germany.
 2. Entwicklungszusammenarbeit im Recht: Deutschland und Mongolei (25.11.2007), Presentation at the Event “Mongolischer Kulturabend”. Location: Kulturhaus, Freiburg, Germany.
 3. The Mongolian penal system in comparison to the German criminal law (16.04.2008), Presentation at the Introductory Seminar to the International Max Planck Research School on Retaliation, Mediation and Punishment. Location: Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Freiburg, Germany.
 4. Law Reform in Mongolia (21.02.2012), Presentation at the IMPRS Winter school “Retaliation, Mediation and Punishment”. Location: Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle, Germany.
 5. The path to the death penalty abolition in Mongolia (26.07.2012), Presentation at the international conference “Survey of the Death Penalty Worldwide – Meeting the Goals for 2015”. Location: Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Freiburg i.Br., Germany.
 6. Current issues of criminal policy in Mongolia (11.06.2013), Presentation at the German-Mongolian Workshop on Current Issues in Criminal Law and Criminology. Location: Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Freiburg i.Br., Germany.
 7. Socio-legal issues on the death penalty (20.10.2015), Presentation at the German-Mongolian Workshop on Current Trends in Criminal Punishment. Location: Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Freiburg i.Br., Germany.
 8. Reality and trends of transnational organized crime in Mongolia, The Research Center for Criminal Justice, Renmin University of China, in Bejing (Sep. 20-21, 2018).

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны бүтээл:

 1. Барьцааны үнэт цаас. Олон нийтэд зориулсан гарын авлага (Орч.) УБ, 2006;
 2. Газрын харилцааны хууль тогтоомжийн эмхтгэл (Хуулийн эмхтгэл) УБ, 2006;
 3. The Death penalty in Mongolia (A scientific article) In Conference book “Survey of the Death Penalty Worldwide – Meeting the Goals for 2015”, MPI for Foreign and International Criminal Law in Freiburg i.Br. 2015;
 4. Проф.Др.Др.Хайнрих Шоллэр “Хууль зүйн дүгнэлт болон шүүхийн шийдвэр гаргах зарим асуудал” (Номын орчуулгын редактор) ХБНГУ-ын Ханс-Зайделийн сан, УБ, 2015;
 5. The Path to the Death penalty Abolition in Mongolia (A scientific article) In Conference book “Current trends in Criminal Punishment in Germany and Mongolia” (MPI, ХЗҮХ, ХСИС-ийн хамтарсан ЭШХ-ын илтгэлийн эмхэтгэл), УБ, 2016, p.35-46;
 6. Das reformierte mongolische Sanktionensystem aus der Sicht des deutschen Strafrechts (A scientific article) Law Review, Journal of Legal and Academic research, Theory and Practice. NLI, 2016 №5 (60), p.52-74;
 7. Das mongolische strafrechtliche Sanktionensystem. Eine vergleichende Analyse zu Entwicklung, geltendem Recht und Reformen (Dissertation) Хэвлэлтэнд өгсөн, 2019 он MPI in Freiburg i.Br.Duncker & Humblot. Berlin;
 8. Иргэний улс төрийн эрхийг хэрэгжүүлэх тухай хуулийн төсөл, холбогдох судалгаа, дүгнэлт (Хуулийн төсөл, судалгааны тайлан) МУ-ын ЕТГ, Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн “Иргэдийн оролцоо“ төсөл, 2017;
 9. An Analysis of Land Expropriation Issues in Mongolia       (A scientific article) ALIN 2017, International Conference on “Current Status and Legal Issues of Land Expropriation in Asia”, KLRI;
 10. The Historical development of the Criminal Sanctions System of Mongolia (A scientific article) Law Review, Journal of Legal and Academic research, Theory and Practice. NLI, 2017 №5 (65), p.101-113;
 11. Эрүүгийн хариуцлага ба ял, түүний зорилго (Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл) “Эрх зүй” сэтгүүлийн тусгай дугаар, 2018 оны 9-р сар, 57-104 дэхь тал;
 12. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын ЭХАШШ-ийн 2018 оны 275 тоот шийтгэх тогтоолд хийсэн дүн шинжилгээ (Шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ) МУИС, ХЗС-иас эрхлэн гаргадаг “Эрх зүй” сэтгүүлийн тусгай дугаар, 2018 оны № 44, 217-230 дахь тал;
 13. Das mongolische strafrechtliche Sanktionensystem. Eine vergleichende Analyse zu Entwicklung, geltendem Recht und Reformen Zusammen-fassung der Forschungs-arbeit Understanding Retaliation, Mediation and Punishment, Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle (Saale) 2019, p.127-136;
 14. Die Strafrechtsreformen in der Mongolei (Auf Beispiele der Sanktionen) (A scientific article) Kookmin Law Review, No. 1 Vol.33 (2020);
 15. Мөнгө угаах гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалт, зүйлчлэлийн тулгамдсан асуудал (Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл) Б.Мөнхболдын хамт, “Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүл, 2020 №4 (79), 141-157 дахь тал;
 16. Эрүүгийн хэргийн шүүхийн шийдвэрүүдэд хийсэн дүн шинжилгээ, МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль, 2020 он.

Хуулийн орчуулга, редактор:

 1. Иргэний хуулийн Ерөнхий ангийн тайлбар (хэд хэдэн бүлэг), ГТХАН-ийн Эрх зүйн төсөл, Герман хэлнээс Монгол хэл рүү (2004-2005);
 2. Захиргааны ерөнхий хуулийн төсөл (бүтнээр нь), Ханс-Зайделын сан, Монгол хэлнээс Герман хэл рүү (2014-2015);
 3. Проф.Др.Др.Хайнрих Шоллэр “Захиргааны эрх зүй /тусгай анги/ ба захиргааны процесс: бодлогын түүвэр” номын орчуулгын редактор, Герман хэлнээс Монгол хэл рүү, Ханс-Зайделын сан, 2015.