Хаяг

Улаанбаатар-46, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу /15160/, Хуульчдын гудамж 1, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн байр.

Холбоо барих

Утас: +976-11-315735

И-мэйл: erdemundrakh@legalinstitute.mn

Х.Эрдэм-Ундрах (Dr.jur.)

ЗАХИРАЛ

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

Боловсрол

 1. 2016

  Хууль зүйн ухааны доктор (Dr.jur)

  Альберт-Людвигийн Их сургуулийн Хуулийн факультет, ХБНГУ
 2. 2014

  Докторантур

  Макс-Планк Нийгэмлэгийн (Max-Planck-Society) харъяа (IMPRS-REMEP) Олон улсын судалгааны сургууль, ХБНГУ
 3. 2004

  Хууль зүйн магистр

  Альберт-Людвигийн Их сургуулийн Хуулийн факультет, ХБНГУ
 4. 1998

  Хууль зүйн бакалавр

  Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургууль

Ажлын туршлага

 1. 2020-Одоо
  Захирал
  Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
 2. 2017-Одоо
  Ахлах багш, Дэд профессор, Гэрээт дэд профессор
  Монгол Улсын их сургуулийн Хууль зүйн сургууль
 3. 2016-2018
  Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга
  Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
 4. 2016-2018
  Зөвлөх, Захирал
  Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн хэрэгжүүлсэн "Иргэдийн оролцоо I", "Иргэдийн оролцоо II" төсөл
 5. 2008-2016
  Судлаач
  ХБНГУ-ын Фрайбург хотын Макс-Планкын нэрэмжит Гадаад орнуудын болон Олон улсын Эрүүгийн эрх зүй, криминологийн судалгааны институт
 6. 2005 оноос
  Зөвлөх
  ГТХАН, ADB, WB, НҮБХХ төсөл
 7. 2010 – 2011
  Цагийн багш
  Монгол Улсын их сургуулийн Хуулийн сургууль
 8. 2005-2008
  Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан дотоодын зөвлөх
  ГТХАН-ийн "Газрын менежмент, санхүүгийн кадастр" төсөл
 9. 2004-2005
  Зөвлөх
  ГТХАН-ийн (GTZ) "Хуульчдын сургалт ба давтан сургалт" төсөл
 10. 1998-1999
  Дэд даргын туслах
  УАБХГ-ын БЗГ

ГИШҮҮНЧЛЭЛ, ТЭТГЭЛЭГ

 • 2016-одоог хүртэл
  Гишүүн, хуульч
  Монголын Хуульчдын Холбоо
 • 2016
  Эрүүгийн эрх зүйн хорооны удирдах зөвлөлийн гишүүн
  Монголын Хуульчдын Холбоо
 • 2016
  Хуульчийн нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх хорооны гишүүн
 • 2016-одоог хүртэл
  Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн
  Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
 • 2016-одоог хүртэл
  Зөвлөлийн гишүүн, Ерөнхий эрхлэгч
  “Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүл
 • 2017-2020
  "Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл"-ийн гишүүн
  Хууль сахиулахын их сургууль
 • 2020
  Зочин профессор
  Күкмин их сургууль, БНСУ
 • 2020-2021
  Шүүхийн мэргэшсэн хорооны гишүүн
 • 2007-2008
  Макс-Планк Нийгэмлэгийн (Max-Planck-Society) тэтгэлэг
  ХБНГУ-ын Макс-Планк Нийгэмлэг (Max-Planck-Society)
 • 2008-2014
  ХБНГУ-ын Засгийн газрын буюу Эрдмийн солилцооны албаны (DAAD) тэтгэлэг
  ХБНГУ-ын Засгийн газрын буюу Эрдмийн солилцооны албаны (DAAD)

Судалгааны чиглэл: Эрүүгийн эрх зүй, криминологи, эрүүгийн хариуцлага, гэмт хэргийн зүйлчлэл

Гадаад хэл: Англи, Герман

БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ:

НОМ, ГАРЫН АВЛАГА

 1. Х.Эрдэм-Ундрах, М.Ариунаа. Барьцааны үнэт цаас. Олон нийтэд зориулсан гарын авлага. 2006 он.

 2. Х.Эрдэм-Ундрах, Ш.Батсүх. ХБНГУ-ын барьцааны үнэт цаасны тухай хууль (Монгол, герман, англи хэлээр), УБ 2006 он.

 3. Газрын харилцааны хууль тогтоомжийн эмхтгэл. 2006 он.

 4. Erdem-Undrakh. Das mongolische strafrechtliche Sanktionensystem. Eine vergleichende Analyse zu Entwicklung, geltendem Recht und Reformen. Dissertation. 2017 он.

ӨГҮҮЛЭЛ, НИЙТЛЭЛ

 1. Х.Эрдэм-Ундрах. Хүний эрүүл мэндэд хүнд хохирол санаатай учруулсан гэмт хэргийг ЭХ-ийн 20.16 дугаар зүйлээр зүйлчилсэн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ. “Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүл, 2022 №3 (89), 111-119 дэх тал.

 2. Х.Эрдэм-Ундрах. Хүний эрүүл мэндэд хүнд хохирол санаатай учруулсны улмаас хохирогч нас барах гэмт хэрэг. “Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүл, 2021 №3 (83), 111-119 дэх тал.

 3. Х.Эрдэм-Ундрах, Б.Мөнхболд. Мөнгө угаах гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалт, зүйлчлэлийн тулгамдсан асуудал. “Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүл, 2020 №4 (79), 141-157 дахь тал.

 4. Erdem-Undrakh. Die Strafrechtsreformen in der Mongolei (Auf Beispiele der Sanktionen). Kookmin Law Review, No. 1 Vol.33 (2020), Seoul, South Korea.

 5. Erdem-Undrakh. Das mongolische strafrechtliche Sanktionensystem. Eine vergleichende Analyse zu Entwicklung, geltendem Recht und Reformen. Understanding Retaliation, Mediation and Punishment, Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle (Saale), Germany. 2019, p.127-136.

 6. Х.Эрдэм-Ундрах. Эх нь нярай хүүхдээ алах гэмт хэрэг. Шүүхийн шийтгэх тогтоолд хийсэн дүн шинжилгээ. „Эрх зүй“ сэтгүүл, 2018 оны № 44, 217-230 дахь тал.

 7. Х.Эрдэм-Ундрах. Эрүүгийн хариуцлага ба ялын зорилго. „Эрх зүй“ сэтгүүл, 2018 он, Тусгай дугаар, 57-104 дэх тал.

 8. Erdem-Undrakh. The Historical development of the Criminal Sanctions System of Mongolia, Law Review, Journal of Legal and Academic research, Theory and Practice. NLI, 2017 №5 (65), p.101-113.

 9. Erdem-Undrakh, B.Sunjidmaa. An Analysis of Land Expropriation Issues in Mongolia. In: International Conference book „Current Status and Legal Issues of Land Expropriation in Asia“, Asian Legal Information Network, KLRI, South Korea, 2017, p.52-59.

 10. Erdem-Undrakh. The Path to the Death penalty Abolition in Mongolia. In: Proceedings of the German-Mongolian Seminar on “Current trends in Criminal Punishment” (Max-Planck Institute, National Legal Institute, Law enforcement University of Mongolia), UB, 2016, p.35-46.

 11. Х.Эрдэм-Ундрах (Хамтын бүтээл). Иргэдийн санал, санаачилгыг зохицуулах гадаад улсын хууль тогтоомжийн судалгаа. “Иргэний улс төрийн эрхийг хэрэгжүүлэх тухай хуулийн төсөл, холбогдох судалгаа, дүгнэлт”, УБ 2017 он, 101-157 дахь тал

 12. Erdem-Undrakh. Das reformierte mongolische Sanktionensystem aus der Sicht des deutschen Strafrechts. In: Law Review, Journal of Legal and Academic research, Theory and Practice. NLI, 2016 №5 (60), p.52-74.

 13. Erdem-Undrakh. The Death penalty in Mongolia. In: Conference book “Survey of the Death Penalty Worldwide – Meeting the Goals for 2015”, MPI for Foreign and International Criminal Law in Freiburg i.Br. 2015.

III. ИЛТГЭЛ:

 1. Judicial Reform in Mongolia and the Role of the NLI, Joint study of Crime Statistics (Mongolia, Uzbekistan and Japan), 2023.02.27-2023.03.08, Research and Training Institute, International Cooperation Department (ICD) of the Ministry of Justice, Japan, Tokyo

 2. Өсвөр насны хүнд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлагын асуудал (Criminal responsibility of Juvenile in Mongolia). Joint seminar on „Treatment of Juvenile Delinquents and Criminal Procedure for Juveniles: In Mongolia and Japan”, National Legal institute, Ministry of Justice and Home Affairs of Mongolia, International Cooperation Department, Research and Training Institute (ICD), Ministry of Justice, Japan. 2022.10.24

 3. “Прокурорын хяналт“ (ХЗҮХ болон Япон улсын Хууль зүйн яамны харьяа Хууль зүйн сургалт, судалгааны хүрээлэнгээс хамтран зохион байгуулсан „Criminal Justice in Mongolia and Japan“ эрдэм шинжилгээний семинар. 2021.08.16)

 4. The Criminal justice reform in Mongolia, Scientific conference on „The Criminal Justice System in North East Asia” Kookmin University, South Korea, Jan. 2020.

 5. „The Reality and Trends of Transnational organized Crime in Mongolia”, East Asian Criminal Justice Forum The punishment and Prevention of Transnational organized crime. Bejing, Renmin University of China, 2019.09.20-21

 6. “Understanding social order – retaliation, mediation and punishment”, (01.07.2019-08.07.2019), organized by the International Max Planck Research School on REMEP and in cooperation with the MPI for Social Anthropology, the MPI for Foreign and International Criminal Law, and the MPI for European Legal History Seminarhotel Sonnenhof, Hinterzarten, Germany.

 7. Монгол Улсын Эрүүгийн хууль ба Эрүүгийн эрх зүйн шинжлэх ухааны зөрчилдөөн сэдэвт илтгэл. „Эрүүгийн эрх зүйн онол ба Монгол Улсын Эрүүгийн хууль“ сэдэвт ЭШХ, УБ, 2017.11.23, ХСИС

 8. An Analyses of Land expropriation issues in Mongolia. ALIN International Conference „Current Status amd Legal Issues of Land Expropriation in Asia“, Asian Legal Information Network, Korean Legal Research Institute. 13.09.2017, Katmandu University, School of Law (Kh.Erdem-Undrakh, B.Sunjidmaa)

 9. Strafrahmen, Mindeststrafen und Strafrahmenänderung und ihre Begründung im mongolischen Strafrecht. Workshop „Sentencing policy and practices in Germany and Mongolia”, 12-18.09.2016 at the MPI in Freiburg i.Br., Germany

 10. Socio-legal issues on the death penalty (20.10.2015), Presentation at the German-Mongolian Workshop on Current Trends in Criminal Punishment. Location: Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Freiburg i.Br., Germany.

 11. Current issues of criminal policy in Mongolia (11.06.2013), Presentation at the German-Mongolian Workshop on Current Issues in Criminal Law and Criminology. Location: Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Freiburg i.Br., Germany

 12. The path to the death penalty abolition in Mongolia (07.2012), Presentation at the international conference “Survey of the Death Penalty Worldwide – Meeting the Goals for 2015”. Location: Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Freiburg i.Br., Germany.

 13. Criminal Law Reform in Mongolia(02.2012), Presentation at the IMPRS Winter school “REMEP”. Location: Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle, Germany.

 14. The Mongolian penal system in comparison to the German criminal law (04.2008), Presentation at theIntroductory Seminar to the International Max Planck Research School on Retaliation, Mediation and Punishment. Location: MPI for Foreign and International Criminal Law, Freiburg, Germany.

 15. Entwicklungszusammenarbeit im Recht: Deutschland und Mongolei (11.2007), Presentation at the Event of „Mongolische Kulturzentrum“ und das Rathaus der Stadt Freiburg “Mongolischer Kulturabend”. Location: Kulturhaus, Freiburg, Germany.

 16. Mongolia’s Transition and Democratization Process – Status Quo and Challenges for a Nomadic Society. Presentation at the International ARCA-Net (Alumni Raising Conflict Awareness) Summer School 2006,(Section: Northeast Asian Countries in Transition). Location: Berlin, Germany.

СУДАЛГААНЫ АЖИЛ (Хэсэгчлэн оруулав)

 1. „Монгол Улс дахь хоригдлын хөдөлмөрийн тухай холимог аргыг ашиглах нь“ судалгаа, Захиалагч: Олон улсын Хөдөлмөрийн байгууллага, ХЭҮК, 2022 он, Судалгааны багийн удирдагч.

 2. „Зөрчигдсөн эрхийг нөхөн сэргээх тогтолцоо“ судалгаа, Захиалагч: НҮБХХ-ийн „Бизнес ба хүний эрх“ төсөл, ХЭҮК, 2022 он, Судалгааны багт Зөвлөх.

 3. „Монгол Улс дахь гэмт хэргийн цагаан ном 2021 White paper on Crime“, Захиалагч: ГХУСАЗЗ, Судалгааны багийн судлаач, 2022 он. Судлаач.

 4. Усан доорх соёлын өвийг хамгаалах тухай ЮНЕСКО-ийн 2001 оны конвенцыг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийн тандан судалгаа. Захиалагч: МУ-ын Соёлын яам. Судалгааны баг: Х.Эрдэм-Ундрах, Х.Буянбат. УБ, 2022 он.

 5. Монгол улсын олон улсын гэрээ ба эрүүгийн хуулийн нийцэл (зарим төрлийн гэмт хэргийн ойлголт, үндсэн шинж, эрүүгийн хариуцлага) 2022 он, Хянасан: Х.Эрдэм-Ундрах, Гүйцэтгэсэн: ЭШАА Б.Энх-Амгалан, ЭША Д.Дэмидханд, Х.Мөнгөнчимэг. https://sudalgaa.gov.mn/mongol-ulsyn-olon-ulsyn-geree-ba-ergiyn-khuuliyn-niytsel-zarim-trli-ttw

 6. “Хялбаршуулсан журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа” сэдэвт харьцуулсан судалгаа. 2022. Хянасан: Х.Эрдэм-Ундрах, ЭНБД С.Сүхбаатар /LL.D/, ЭША С.Мягмарсүрэн. https://sudalgaa.gov.mn/CTEyZ7

 7. „Монгол Улс дахь гэмт хэргийн цагаан ном 2020 White paper on Crime“, Захиалагч: ГХУСАЗЗ, Судалгааны багийн судлаач, 2021 он.

 8. Хуулийн этгээдэд хүлээлгэх хариуцлага. Удирдсан: Захирал Х.Эрдэм-Ундрах /Dr.jur/, ДХИС-ийн Эрдэм шинжилгээний нэгдсэн хүрээлэнгийн Гэмт явдал, цагдаа судлалын хүрээлэнгийн захирал Ж.Болдбаатар /Sc.D/, Багийн гишүүд: ЭШАА Г.Халиунаа ЭША З.Мөнгөлжин, Г.Сувд-Эрдэнэ, ДХИС-ийн профессор Т.Оюунчимэг (Ph.D), Цагдаагийн хурандаа Н.Амарзаяа, ДХИС-ийн докторант, цагдаагийн ахмад Н.Сайнбаяр, 2021 он. https://sudalgaa.gov.mn/khuuliyn-etgeeded-khleelgekh-khariutslaga-bbo

 9. Монгол улсын хууль тогтоомж дахь хуулийн этгээдийн ойлголт, нэр томьёоны хэрэглээ. 2021 он. Удирдсан: Захирал Х.Эрдэм-Ундрах /Dr.jur/, Багийн гишүүд: ЭША Э.Анударь, Д.Дэмидханд, Х.Санчир. (Судалгааны тайлангийн эмхтгэл 9-р боть, УБ 2022 он, 159-254 дэх тал)

 10. Хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллага. 2021. Удирдсан: Х.Эрдэм-Ундрах /Dr.jur/,Судалгааны багийн гишүүд: ЭША Э.Анударь, Б.Дүүрэнжаргал. (ХЗҮХ-ийн Судалгааны тайлангийн эмхтгэл 9-р боть, УБ 2022 он, 125-158 дахь тал) https://nli.gov.mn/?p=11638

 11. Мал хулгайлах гэмт хэргийн хэрэгжилт эрүүгийн хуулийн 17.12 дугаар зүйл. Судалгаа удирдсан: Хууль зүйн ухааны доктор Х.Эрдэм-Ундрах, Судалгааг хянасан: Хууль зүйн ухааны доктор Р.Оюунбадам, Судалгаа гүйцэтгэсэн: ХЗҮХ-ийн ЭШАА Г.Халиунаа, ЭША Х.Буянбат, О.Энххүслэн, 2021 он. https://sudalgaa.gov.mn/mal-khulgaylakh-gemt-khergiyn-kheregzhilt-ergiyn-khuuliyn-1712-dugaar-zyl-2fz

 12. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээ, Судалгааг удирдсан. ХЗҮХ, 2021 он. https://nli.gov.mn/?p=11654

 13. Гэр бүлийн холбогдолтой маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа /Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээ/. Судалгааг удирдсан Др. Х.Эрдэм-Ундрах. Судалгааны багийн гишүүд: Др. С.Сүхбаатар, ЭША Э.Анударь, МУИС-ийн ХЗС-ийн 4-р түвшний оюутан Т.Лхагважаргал. ХЗҮХ, 2021 он. https://nli.gov.mn/?p=11642

 14. Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээ, Судалгааны багийн гишүүн, Захиалагч: МХЕГ, 2021 он. Зөвлөх: Д.Ганзориг. Удидсан: Др. Х.Эрдэм-Ундрах. Багийн судлаачид: Др. С.Сүхбаатар, П.Баттулга (Оюуны Инноваци ТББ), Б.Төрболд (Оюуны Инноваци ТББ), ХЗҮХ-ийн ЭША Г.Халиунаа, О.Төрболд, С.Цэрэндолгор. (ХЗҮХ-ийн Судалгааны тайлангийн эмхтгэл 11-р боть, УБ 2022 он, 101-218 дахь тал)

 15. Эрүүгийн хууль дахь бусад шинжлэх ухааны нэр томьёоны судалгаа. Х.Эрдэм-Ундрах /Dr.jur/, Х.Буянбат, Р.Хатансайхан О.Энххүслэн, Х.Санчир, 2022 он. https://sudalgaa.gov.mn/ergiyn-khuul-dakh-busad-shinzhlekh-ukhaany-ner-tomeony-sudalgaa-98n

 16. Эрүүгийн хууль дахь бусад шинжлэх ухааны зарим нэр томьёоны судалгаа. Х.Эрдэм-Ундрах /Dr.jur/, Х.Буянбат, О.Энххүслэн. 2021 он. https://sudalgaa.gov.mn/ergiyn-khuul-dakh-busad-shinzhlekh-ukhaany-ner-tomeony-sudalgaa-dfk

 17. „ХБНГУ, Австри, Швейцарь улсын иргэний процессын хуулийн харьцуулсан судалгаа“-нд Судлаач. Ерөнхий захиалагч ХЗДХЯ, захиалагч Богд судалгааны хүрээлэн ТББ. 2018 он.

 18. „Бүх шатны шүүхийн шүүгчийн сонгон шалгаруулалтад оролцох нэр дэвшигчийн Эрүүгийн эрх зүйн тохиолдол шийдвэрлэх шалгалтын хариуг үнэлэхэд Шүүхийн мэргэшлийн хороо баримтлах ерөнхий аргачлалыг боловсруулах“ гэрээт ажил, Захиалагч: ШЕЗ, 2018 он.

 19. Иргэний улс төрийн эрхийг хэрэгжүүлэх тухай хуулийн төсөл, холбогдох судалгаа, дүгнэлт. Хуулийн төсөл, судалгааны тайлан.           Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн „Иргэдийн оролцоо-I“ төсөл, 2016 он. Гэрээт зөвлөх.

 20. “Эрүүгийн хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ зарим зүйл заалтад хийх эдийн засгийн үр нөлөөний судалгаа”, ХЗҮХ, 2016 он, Судалгааны багийн удирдагч.

 21. „2016 оны УИХ-ын сонгуулийг ил тод, шударга явуулах үндсэн зорилгын хүрээнд сонгуулийн зардал /компанит ажлын санхүүжилт/-д хяналт шинжилгээ хийх, холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хөндлөнгийн мониторинг хэрэгжүүлэх“ гэрээт ажил, , Захиалагч: Нээлттэй нийгэм форум, 2016 он, Зөвлөх багийн гишүүн.

 22. “Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцийн 2 дугаар бүлгийн (Урьдчилан сэргийлэх) хэрэгжилтэд хийх хөндлөнгийн үнэлгээ”, УИХТГ, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төсөл, АТГ, 2016 он. Зөвлөх багийн ахлагч.

 23. “Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, түүнд тулгуурлан МБСБ-ын үйл ажиллагааг боловсронгүй болгох нь” судалгаа, Хөдөлмөрийн яам, 2015 он. Судалгааны багийн ахлагч.

 24. “Хууль тогтоомжийн төслийг олон нийтээр хэлэлцүүлэх, санал авах ажиллагааг зохион байгуулахтай холбоотой дотоодын болон гадаадын зарим орнуудын эрх зүйн орчин” судалгаа, үнэлгээ, УИХТГ, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төсөл, 2015 он. Зөвлөх багийн гишүүн;

 25. “Хорих ялын үр нөлөөний судалгаа”, ХЗҮХ-ийн судалгааны тайлангийн эмхэтгэл, I боть (2003-2009), 353 -383 дахь тал, Хамтын тайлан, судалгааны багийн гишүүн; 2007 он.

 26. “Газрын хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох нь”, Эрх зүйн орчны судалгаа ба зөвлөмж. ГТХАН-ийн “Газрын менежмент-санхүүгийн кадастр” төсөл, зөвлөх; 2005 он.

 27. “Хууль зүйн их, дээд сургуулиудын сургалтын хөтөлбөр боловсруулах”, Дэлхийн банкны төсөл, богино хугацааны зөвлөх; 2005 он.

 28. ХЗҮХ-ийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, Захирлын хувиар 2016-2018 онд 20 гаруй, 2020 оны 10 дугаар сараас өнөөдрийг хүртэл 70 гаруй судалгааны тайланг хянасан болно.

АЖЛЫН ХЭСЭГТ ОРЖ АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ (хэсэгчлэн авав):

 1. „Гүйцэтгэх ажиллагаанд тавих УИХ-ын хяналт“-тай холбогдсон хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсэгт дэмжлэг үзүүлэх ажлын дэд хэсэгт гишүүн (МУ-ын Их хурлын Хууль зүйн Байнгын хорооны 2023 оны 08 дугаар тогтоол)

 2. Гэмт хэрэгт хохирох эрсдэлийн судалгааны ажлын хэсэгт гишүүн (МУ-ын ҮСХ-ны даргын 2023.04.21-ний өдрийн А/63 дугаар тушаал)

 3. Эрүүгийн хууль тогтоомжийн уялдаа холбоог хангах, боловсронгуй болгох чиг үүрэг бүхий Байнгын ажлын хэсэгт гишүүн ( Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2023 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн №A/141 тоот тушаал)

 4. Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог хангах чиглэлээр нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулах ажлын хэсэгт гишүүн (ЗГХЭГ-ын даргын 2023 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн „Ажлын хэсэг байгуулах тухай“ № 22 тоот тушаал)

 5. Хууль тогтоох, гүйцэтгэх эрх мэдлийн харилцан хяналт-тэнцлийг хангах хүрээнд төрийн эрх барих дээд байгууллагад ард түмнийг төлөөлөх УИХ-ын гишүүний тоог шинэчлэн тодорхойлох, УИХ-ын сонгуулийн дэвшилтэт тогтолцооны зарчмыг МУ-ын Үндсэн хуулиар баталгаажуулах асуудоыг судлан, Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл боловсруулах Ажлын дэд хэсэгт гишүүн (ЗГХЭГ-ын даргын 2023 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн „Ажлын хэсэг байгуулах тухай“ № 21 тоот тушаал)

 6. Төрийн болон орон нутгийн өмчит компанийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсэгт мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх үүрэг бүхий дэд ажлын хэсэгт гишүүн (УИХ-ын ЭЗБХ-ны 2022 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн №10 дугаар тогтоолд үндэслэн байгуулсан)

 7. Эрүүгийн хууль тогтоомжийн уялдаа холбоог хангах, боловсронгуй болгох чиг үүрэг бүхий Байнгын ажлын хэсэгт гишүүн (Хууль зүй, дотоод хэргийн Сайдын 2022.03.10-ны А/48 дугаар тушаал, 20236 байгуулсан)

 8. „Уур амьсгалын өөрчлөлт, цөлжилтийг бууруулах үндэсний хорооны Хууль, эрх зүйн дэд хороо“-ны гишүүн (МУ-ын Ерөнхий сайдын 2021.12.24-ний өдрийн 195 дугаар захирамжаар байгуулсан)

 9. ШЕЗ болон ШСХ-ны шүүгч бус гишүүнийн сонгон шалгаруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг (УИХ-ын ХЗБХ-ны 2021 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн № 09 дугаар тогтоол)

 10. Шүүхийн сонгомол шийдвэр шалгаруулах ажлын хэсэг (ШЕЗ-ийн даргын 2020.02.05-ны өдрийн „Ажлын хэсэг байгуулах тухай“ №13 тоот тушаал), Монгол Улсын шүүхийн сонгомол шийдвэрийн эмхтгэл. V, VI боть. 2020, 2021 он.

 11. Хууль зүйн сургуулийн хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн өөрийн үнэлгээ хийх ажлын хэсэг (МУИС-ийн ХЗС-ийн захирлын 2019 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн „Ажлын хэсэг байгуулах тухай“ № A/20 тоот тушаал)

 12. МХХ-ны ерөнхийлөгчийн нэрэмжит „Mock trial“ шүүхийн мэтгэлцээний тэмцээний удирдагч багш (Эрүүгийн эрх зүйн баг) МУИС-ийн ХЗС-ийн захирлын 2019 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн „„Mock trial“ шүүхийн мэтгэлцээний тэмцээний удирдагч багш томилох тухай“ № A/15 тоот тушаал

 13. БНСУ-ын Поско сангийн нэрэмжит тэтгэлэгийн сонгон шалгаруулалтын ажлын хэсэг (МУИС-ийн захирлын 2018 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн „Ажлын хэсэг байгуулах тухай“ № A/113 тоот тушаал)

 14. “Эрүүгийн хуулинд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл” боловсруулах Ажлын хэсэгт Зөвлөх (Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2016 оны А/58 дугаар тушаал)

 15. 2015 онд УИХТГ, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтран хэрэгжүүлсэн “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төслийн хүрээнд Хууль тогтоомжийн тухай хуультай холбогдуулан хууль санаачлагчаас хууль тогтоомжийн төслийг олон нийтээр хэлэлцүүлэх, тэдний саналыг тусгахтай холбоотой үйл ажиллагааг нарийвчлан зохицуулах аргачлалын төслийг боловсруулах Ажлын хэсэгт гишүүн

 16. Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн төсөл (БХБЯ, СЯ, ХЗДХЯ-ны хамтарсан ажлын хэсгийн гишүүн), 2005-2007;

 17. Ипотекийн хуулийн төсөл (БХБЯ, СЗХ, ХЗДХЯ-ны хамтарсан ажлын хэсгийн гишүүн), 2005-2007.

 18. ГТХАН-ийн „Газрын менежмент-санхүүгийн кадастр“ төслийн Хуулийн зөвлөхөөр ажилласан 3 жилийн хугацаанд Газрын тухай хууль, МУ-ын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль, Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хууль, Геодези, зураг зүйн тухай хууль, Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хууль, Газрын төлбөрийн тухай хууль, Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын тухай зэрэг хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төслүүд дээр тус тус ажлын хэсэгт орж ажилласан туршлагатай.

VI. ХУУЛЬ ЗҮЙН ОРЧУУЛГА

 1. ХБНГУ-ын Холбооны Үндсэн хуулийн шүүхийн сонгомол шийдвэр орчуулах „The Translation of Landmark Judgement (Volume 1)“ төслийн хүрээнд МУИС-ийн Үндсэн хуулийн эрх зүйн хүрээлэн, Ханнс-Зайделийн сангийн захиалгаар „Jürgen Bröhmer, ed., 70 Years German Basic Law – The German Constitution and Its Court, 2nd ed. (KAS, 2019)“ номын 522-532 дахь тал, Spiegel Case, BVerfG 20, 162. 06-2023.12 сар

 2. Эрүүгийн хэргийн материал, 574 нүүр. Герман хэлнээс. Эрүүгийн цагдаагийн газар. 2020 он.

 3. ХБНГУ-ын Фрайбург хот дахь Макс-Планк-Институтын захирал Проф.Др.Др.мульти Ханс-Ёорг Альбрехтийн ХСИС-ийн „Хүндэт доктор“-ын Хүндэтгэлийн лекц, Сэдэв: „Эрүүгийн болон ялын бодлого“, герман хэлнээс. 2016 он.

 4. Проф.Др.Др.Хайнрих Шоллэр “Захиргааны эрх зүй /тусгай анги/ ба захиргааны процесс: бодлогын түүвэр” номын орчуулгын редактор, Герман хэлнээс, Ханс-Зайделийн сан, 2015 он.

 5. Захиргааны ерөнхий хуулийн төсөл, Монгол хэлнээс, Ханс-Зайделийн сан, (2014-2015 он).

 6. Иргэний хуулийн Ерөнхий ангийн тайлбар (хэд хэдэн бүлэг), ГТХАН-ийн “Хуульчдын сургалт ба давтан сургалт” төсөл, Герман хэлнээс (2004-2005 он).

VII. БУСАД

 1. Боловсруулж батлуулсан хичээлийн хөтөлбөр:

 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ – 1 (CRIL-404) 3 багц цаг, мэргэжлийн заавал судлах хичээл

 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ – 2 (CRIL-426) 3 багц цаг, мэргэжлийн заавал судлах хичээл

 • Криминологи (CRIL-432) 2 багц цаг, мэргэжлийн сонгон судлах хичээл

 • Гэмт хэргийн зүйлчлэл (CRIL-609) 3 багц цаг, Магистрийн мэргэшүүлэх хичээл

 1. Нийгмийн даатгалын эрх зүйн баримт бичиг. Асуулт, хариулт. 2020 он. 6,1 х.х. Хянан тохиолдуулсан.

 2. Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэл: Хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх асуудал. ОУЭШХ-ын эмхтгэл, УБ 2017 он. Хянан тохиолдуулсан.

 3. Нийгмийн тухай мэдлэг. 555 тестийн тайлбар, нэр томъёо, эрдэмтдийн үзэл, онол. УБ 2020 он. 20,6 х.х. Редакторласан.

 4. ХЗҮХ-ийн болон МХХ-ны захиалгаар „Хуульчдын сонгон шалгаруулалтын Эрүүгийн эрх зүй, эрүүгийн процессын эрх зүйн бодлого зохиох, бодолт, үнэлгээний аргачлал хийх“ гэрээт ажил, 2014, 2016, 2017, 2021 он.

 5. „Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын бодлогын даалгаврын гүйцэтгэлийн шалгах“ гэрээт ажил, 2014 он.

 6. Х.Эрдэм-Ундрах. 84 гэмт хэрэгт хөөн хэлэлцэх хугацааг хэрхэн тоолох нь тодорхойгүй болсон. Хуулийн цаг буланд ярилцлага. 2019.05.21. https://newspress.mn/v1/p/news/10206

 7. ХЗҮХ-ийн Захирлын албан чиг үүргийн хүрээнд тус хүрээлэнгээс эмхэтгэн хэвлэдэг хууль тогтоомжийн эмхэтгэл, судалгааны тайлангийн эмхэтгэл, 2 төрлийн сэтгүүл, ном, гарын авлагаг зэрэг олон тооны бүтээлийг хянасан болно.