2020-07-05
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

ХӨДӨЛМӨРИЙН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛҮҮДЭЭС ТАВИХ ХЯНАЛТ

Судалгааны товч

Хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулсан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд олон нийтийн байгууллагын оролцоо, хяналтыг хэрхэн бүрдүүлэх, улмаар энэ нь хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хэрхэн нөлөөлөх зэрэгт дүн шинжилгээ хийж, олон нийтийн байгууллагын оролцоог хууль хэрэгжүүлэхэд нэмэгдүүлэх хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлон санал, дүгнэлт гарган холбогдох байгууллагад хүргүүлэхэд оршино.

Судалгаа хийсэн огноо: 2008

Хуудас: 30

Төрөл: Бодлогын судалгаа, Хөдөлмөрийн эрх зүй, Хувийн эрх зүй