Судалгааны тайлан хайх

Судалгааны тайланг хайхдаа гарчиг болон хураангуйд агуулсан байж болох түлхүүр үг оруулна!


Гарчиг Ангилал Огноо Үзсэн

ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ПРОКУРОРЫН ОРОЛЦОО

Судалгааны тайлан 2022-03-15 301

ЗӨРЧИЛ ҮЙЛДЭГЧИД ОНОГДУУЛАХ САНУУЛАХ БОЛОН ТОРГОХ ШИЙТГЭЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ / ГАДААД ОРНУУДЫН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА/

Судалгааны тайлан 2022-03-15 296

ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ ШҮҮХИЙН ХАРЬЯАЛАЛ

Судалгааны тайлан 2022-03-15 243

ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ ҮЙЛДЭХ ЗӨРЧЛИЙН ХЭРГИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫГ СУДЛАХ

Судалгааны тайлан 2022-03-15 336

ЗАХИРГААНЫ АКТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ, ЗАХИРГААНИЙ АКТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЖ БОЛОХГҮЙ НӨХЦӨЛ

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан 2022-02-15 753

ШҮҮХ ХУРАЛД ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ОРОЛЦОХ НЬ

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан 2022-02-15 176

ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДАГАВАРТ ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭ

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан 2022-02-15 256

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГЫГ УРЬДЧИЛСАН ТАНДАН СУДЛАХ СУДАЛГАА

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан 2022-02-08 180

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДАГАВАРТ ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭ

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан 2022-02-08 227

НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЭТГЭЭД

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан 2022-02-08 291

Судалгааны тайлангийн жагсаалтыг 10 судалгаа бүрээр хуудаслав.