2020-07-05
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮГИЙН БОЛОН ЗАХИРГААНЫ ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ХАРЬЦУУЛАН СУДЛАХ НЬ

Судалгааны товч

Эрүүгийн хууль тогтоомж ба Захиргааны хариуцлагын тухай хууль тогтоомжийг харьцуулан судалж эрүүгийн ба захиргааны хариуцлага хүлээлгэхэд учирч буй бэрхшээлтэй асуудлыг тодорхойлон , хууль зүйн хариуцлагын уялдаа үр нөлөөг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн санал, зөвлөмж боловсруулах зорилготой.

Судалгаа хийсэн огноо: 2007

Хуудас: 19

Төрөл: Бодлогын судалгаа, Харьцуулсан эрх зүй