2020-07-14
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Гүйцэтгэх захирал ажилтантай төсөөтэй этгээд болох нь: ХБНГУ-ын эрх зүйн зохицуулалт

Судалгааны товч

Энэхүү сэдвийг сонгон авсаны учир нь Гүйцэтгэх захирал тухайн компанийн хувьцаа эзэмшигч биш тохиолдолд, түүний хөдөлмөрийн харилцаа дуусгавар болоход хөдөлмөрийн эрх зүйн хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэгдэх үү? эсвэл түүний гадна үлдэх үү? гэдэг нь нэлээд маргаан дагуулсан асуудал байдаг.
Энэ асуудал нь манай улсад хууль тогтоомжид нарийн тусгагдаагүйн зэрэгцээ холбогдох судалгаа, шинжилгээ ч шаардлагатай байна гэж үзэж байгаа учраас энэхүү илтгэлээр тухайн асуудлыг хөндөхийг зорилоо.

Судалгаа хийсэн огноо: 2013

Хуудас: 18

Төрөл: Бодлогын судалгаа, Харьцуулсан эрх зүй