2020-07-14
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Унгар улсын цагдаагийн байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэг, удирдлагын томилгоо

Судалгааны товч

Цагдаагийн байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, хэрэгжүүлэх чиг үүрэг, үйл ажиллагааны шинэтгэлийн ажилтай уялдуулан гадаад орнуудын туршлагыг судлах ажлын хүрээнд Унгар Улсын цагдаагийн байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, үндсэн чиг үүрэг, удирдлагын шатлан захирагдах тогтолцоо, удирдлагын болон бусад албан хаагчдын томилгооны хэлбэрүүдийг энэхүү лавлагаагаар товч танилцуулахыг зорилоо.

Судалгаа хийсэн огноо: 2013

Хуудас: 9

Төрөл: Бодлогын судалгаа, Харьцуулсан эрх зүй