2020-06-05
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Зөрчлийн тухай хууль болон бусад хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хууль тогтоомж дахь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ялгаварлан гадуурхахын эсрэг зохицуулалтын хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээ

Судалгаа хийсэн огноо: 2018

Хуудас: 46

Төрөл: Бодлогын судалгаа