6822-05-21 15:58
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээ

Судалгаа хийсэн огноо: 2018

Хуудас: 25

Төрөл: Бодлогын судалгаа