2020-06-07
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Эрүүгийн хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хэсэгчлэн хийсэн үнэлгээ

Эрүүгийн хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийх энэхүү үнэлгээ нь тус хуулийн хэрэгжилтийн явц дахь хохирогчийн эрхийг хамгаалахад илүүтэй чиглэсэн, ялын уян хатан бодлогыг бий болгосон зэрэг ололтыг бататгахын зэрэгцээ хуулийг хэрэгжүүлснээр гарч буй хүндрэл, бэрхшээл, нийгэмд үзүүлж буй эерэг, сөрөг нөлөөллийг илрүүлэн, цаашид зохистой, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх боломжит хувилбарыг тодорхойлж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, зөвлөмж боловсруулахад оршино.

Судалгаа хийсэн огноо: 2018
Хуудас: 44

Төрөл: Бодлогын судалгаа