2020-10-29
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДАГАВРЫН ҮНЭЛГЭЭ

Зөрчлийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт Засгийн газрын 2016 оны 59 дүгээр тогтоолын 6 дугаар хавсралтаар баталсан “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийх аргачлал”-ын дагуу үнэлгээ хийв.

Энэхүү үнэлгээгээний хүрээнд тогтоосон зарим зохицуулалтын хэрэгжилтийн байдал, үр дагаварт үндэслэн дүгнэлт, санал өгөхийг зорилоо.
Судалгаа хийсэн огноо: 2018
Хуудас: 25

 

Төрөл: Бодлогын судалгаа