2020-10-26
+(976)-11-315735 | Монгол хэл | English

Кодификацийг амжилттай хэрэгжүүлж буй гадаад орнуудын туршлага

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Хууль зүйн судалгааны төвөөс 2019 оны 3 дугаар сард  “Кодификацийг амжилттай хэрэгжүүлж буй гадаад орнуудын туршлага” сэдэвт харьцуулсан судалгааг гүйцэтгэлээ. Тус судалгаагаар хууль тогтоомжийн кодификацийн талаарх ерөнхий ойлголт, өнөөгийн нөхцөл байдал болон кодификацийг амжилттай хэрэгжүүлж буй гадаад улсын сайн туршлагын талаар судалж, үндэсний эрх зүйд нутагшуулах арга зам, хандлагыг эрэлхийлэхийг зорилоо.

Судалгаа хийсэн огноо: 2019
Хуудас: 22

Төрөл: Бодлогын судалгаа