Арбитрын тухай хуулийн хэрэгжилт, хүндрэл бэрхшээл, эрх зүйн орчныг сайжруулах арга зам

  • 2010-06-22
  • Ц.Энхжин
  • 1,625

Судалгааны товч

Энэ судалгаа нь арбитрт хандах иргэн, хуулийн этгээдийн тоо нэмэгдэхгүй байгаа шалтгаан нөхцлийг социологийн судалгаагаар тогтоож, байнгын арбитрыг бусад улс оронд хаана байгуулдаг талаарх харьцуулсан судалгаа хийж, Арбитрын тухай хууль болон түүнтэй холбоотой бусад материаллаг хуулийг онолын үүднээс тайлбарлаж арбитрын шийдвэрийг хүчингүй болгуулах, арбитрчийг томилуулах, татгалзан гаргах асуудлыг шүүх онцгой ажиллагааны журмаар шийдвэрлэх боломжтой эсэхэд хууль зүйн үндэслэлтэй дүгнэлт өгснөөрөө ач холбогдолтой болсон.

Судалгаа хийсэн огноо: 2010

Хуудас: 61