Гүйцэтгэх захирал ажилтантай төсөөтэй этгээд болох нь: ХБНГУ-ын эрх зүйн зохицуулалт

  • 2013-06-22
  • Ц.Энхжин
  • 1,430

Судалгааны товч

Энэхүү сэдвийг сонгон авсаны учир нь Гүйцэтгэх захирал тухайн компанийн хувьцаа эзэмшигч биш тохиолдолд, түүний хөдөлмөрийн харилцаа дуусгавар болоход хөдөлмөрийн эрх зүйн хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэгдэх үү? эсвэл түүний гадна үлдэх үү? гэдэг нь нэлээд маргаан дагуулсан асуудал байдаг.
Энэ асуудал нь манай улсад хууль тогтоомжид нарийн тусгагдаагүйн зэрэгцээ холбогдох судалгаа, шинжилгээ ч шаардлагатай байна гэж үзэж байгаа учраас энэхүү илтгэлээр тухайн асуудлыг хөндөхийг зорилоо.

Судалгаа хийсэн огноо: 2013

Хуудас: 18