“Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай” хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээний тайлан

  • 2017-06-23
  • Ц.Энхжин
  • 2,023

Судалгааны товч

Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуулийн (цаашид ЗЭБТХЭтХ гэх) хэрэгжилтийн үр дагаварт Засгийн газрын 2016 оны 59 дүгээр тогтоолоор баталсан “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийх аргачлал”-ын дагуу “жишиг үнэлгээ” хийв.

Судалгаа хийсэн огноо: 2017

Хуудас: 39