Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хэсэгчлэн хийсэн үнэлгээ

  • 2018-12-26
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 1,496

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт Засгийн газрын 2016 оны 59 дүгээр тогтоолын 6 дугаар хавсралтаар баталсан “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийх аргачлал”-ын дагуу үнэлгээ хийв.

Энэхүү үнэлгээний зорилго Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн бодит байдалд дүн шинжилгээ хийж, гарч байгаа хүндрэл, бэрхшээлтэй асуудал, түүний үр дагавар зэрэгт үндэслэн санал, дүгнэлт боловсруулахад оршино.

Судалгаа хийсэн огноо: 2018
Хуудас: 28