Зөрчлийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ

  • 2018-11-03
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 2,366

Зөрчлийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт Засгийн газрын 2016 оны 59 дүгээр тогтоолын 6 дугаар хавсралтаар баталсан “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийх аргачлал”-ын дагуу үнэлгээ хийв.

Энэхүү үнэлгээгээний хүрээнд тогтоосон зарим зохицуулалтын хэрэгжилтийн байдал, үр дагаварт үндэслэн дүгнэлт, санал өгөхийг зорилоо.
Судалгаа хийсэн огноо: 2018
Хуудас: 25