Зөрчлийн тухай хууль болон бусад хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хууль тогтоомж дахь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ялгаварлан гадуурхахын эсрэг зохицуулалтын хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээ

  • 2018-10-04
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 1,086

Судалгаа хийсэн огноо: 2018

Хуудас: 46