Кодификацийг амжилттай хэрэгжүүлж буй гадаад орнуудын туршлага

  • 2019-04-30
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 1,060

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Хууль зүйн судалгааны төвөөс 2019 оны 3 дугаар сард  “Кодификацийг амжилттай хэрэгжүүлж буй гадаад орнуудын туршлага” сэдэвт харьцуулсан судалгааг гүйцэтгэлээ. Тус судалгаагаар хууль тогтоомжийн кодификацийн талаарх ерөнхий ойлголт, өнөөгийн нөхцөл байдал болон кодификацийг амжилттай хэрэгжүүлж буй гадаад улсын сайн туршлагын талаар судалж, үндэсний эрх зүйд нутагшуулах арга зам, хандлагыг эрэлхийлэхийг зорилоо.

Судалгаа хийсэн огноо: 2019
Хуудас: 22