Монгол Улсын Үндсэн Хууль дахь Ерөнхийлөгчийн институтийн зарим нэр томьёо

  • 2019-07-23
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 1,809

1992 оны Монгол Улсын Үндсэн хуульд тусгасан хууль зүйн нэр томьёо нь гуч шахам жил тогтвортой хэрэглэгдэж, хууль зүйн нэр томьёоны үндсэн эх сурвалж болж байдаг билээ.

Бид энэхүү судалгаагаар Үндсэн хуулийн Ерөнхийлөгчийн институт дахь тодорхой нэр томьёог тухайлбал, “Ерөнхийлөгч”, “Төрийн тэргүүн”, “Ерөнхийлөгчийн сонгууль”, “Зарлиг”, “Бүрэн эрх”, “Хориг”, “Зөвшилцөх”, “Онц байдал”, “Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл” зэрэг нийт арван зургаан нэр томьёог сонгон авч эдгээр нэр томьёог эрдэмтэн, судлаачид болон үг зүйн толь бичигт хэрхэн тодорхойлж, тайлбарласан, агуулгын хувьд хэрхэн ойлгож, хэрэглэж байгаа, тухайн нэр томьёог хэрэглэж буй гадаад зарим улсын жишээг авч үзлээ.

Судалгаа хийсэн огноо: 2019
Хуудас: 79