Мэргэшсэн хуульч бэлтгэх тогтолцоо харьцуулсан судалгаа

  • 2013-06-22
  • Ц.Энхжин
  • 2,071

Судалгааны товч

Аливаа нийгмийн хөгжил дэвшлийн гол хүчин зүйл бол иргэдийн эзэмшсэн боловсрол, түүнийг хэрхэн, үр ашигтай ашиглаж байгаа явдал юм. Монгол Улс ардчилсан нийгэмд шилжсэн цагаас эхлэн эрх зүйн чиглэлийн хувийн сургуулиуд байгуулагдан гадаад орнуудын туршлагаас судалж, хамтран ажиллах замаар хуульч бэлтгэх тогтолцоог боловсронгуй болгох талаар багагүй ажил хийгдэж ирсэн. Доктор Б. Чимид өөрийн бүтээл2 -дээ эрх зүйн шинэтгэлийн тусагдахууны талаар 5 үндсэн чиглэл баримтлах ёстой хэмээн дурдахдаа хууль тогтоомжийг шинэтгэх, хууль тогтоох, хуулийн гүйцэтгэлийг хангах, хууль хэрэглэх тогтолцоо, арга ажиллагааг шинэтгэх, хууль зүйн мэргэжлийн боловсролыг шинэтгэх, хууль зүйн эрдэм шинжилгээний ажлын зохион байгуулалт, арга зүйг шинэтгэх, нийгэмд эрх зүйн шинэ ухамсар төлөвшүүлэх ажлыг тусгажээ.

Судалгаа хийсэн огноо: 2013

Хуудас: 63