Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагаанд хяналт, оролцоог хэрхэн хэрэгжүүлэх талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үнэлгээ

  • 2020-12-20
  • Ц.Энхжин
  • 141

Судалгаа хийсэн огноо: 2020
Хуудас: 58