Олон улсын гэрээнд нэгдэн ороход судалгаатай хандах асуудал

  • 2012-06-22
  • Ц.Энхжин
  • 1,611

Судалгааны товч

Олон улсын эрх зүй нь улс орнуудын харилцааг улс төрөөс ангид үр дүнтэй зохицуулах хэрэгсэл төдийлөн болж чадахгүй байгааг анхааралдаа авч, орчин үеийн гадаад бодлогын чиг хандлага, олон улсын эрх зүйн зохицуулалтад Монгол Улсын оролцоог өргөтгөх, үзүүлэх нөлөөг бэхжүүлэх зорилгоор өөрийн орны эрх ашиг буюу хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн үйлдэл хийж, үүсэх үр нөлөө нь гадаадад болон дотооддоо зөрчил гаргахгүй байх үүднээс олон улсын гэрээнд нэгдэх асуудалд судалгаатай хандах (өөрөөр хэлбэл судалгаанд үндэслэн, зохих бэлтгэл арга хэмжээ авч байж нэгдэн орох) шаардлага зүй ёсоор урган гарч байна.

Судалгаа хийсэн огноо: 2012

Хуудас: 10