Хууль зүйн сургалт, мэдээлэл, сурталчилгааны төв

Бүрэлдэхүүн

Д.Мөнхжаргал

ЭЗМНС-ийн хянагч

Утас: +976-11-312513

Ц.Энхжин

Хууль зүйн сургалт, мэдээлэл, сурталчилгааны төвийн студийн мэргэжилтэн

Э.Цэрэндүзээ

Хууль зүйн мэдээлэл, сурталчилгааны мэргэжилтэн

Утас: +976-11-315734

Б.Оюунчимэг

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн системийн мэдээлэл оруулагч мэргэжилтэн

Утас: 11-312513

М.Үнэнзаяа

Зөвлөгөө, мэдээллийн ажилтан

Утас: 1800-1202