Хүүхдийн асуудал хариуцах хорооны дүрмийг боловсронгуй болгох, хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл боловсруулах

  • 2009-06-21
  • Ц.Энхжин
  • 1,444

Судалгааны товч

Монгол Улсад захиргааны зөрчил, гэмт хэрэг, хүчирхийлэл, дарангуйлал, мөлжлөг гэх зэрэг хүүхэд, гэр бүлд сөргөөр нөлөөлж болох нөхцөлөөс урьдчилан сэргийлэх, гэр бүл, найз нөхөд, сургууль зэрэг орчинд хууль зөрчих явдлыг гаргуулахгүй байх, зөрчлийг таслан зогсоох, зөрчил гарахад нөлөөлсөн шалтгаан нөхцөлийг арилгах, хүүхдэд учирч буй бэрхшээлийг тодорхойлох, шийдвэрлэх, хүүхдийг соён гэгээрүүлэх, гэмт хэрэгт холбогдсон хүүхдийн асуудлыг шийдвэрлэх буюу тэднийг хохирогчтой эвлэрүүлэх, хүмүүжүүлэх, нийгэмшүүлэх зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий байгууллагын эрх зүйн үндсийг тодорхойлох, бий болгох зорилгоор НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн “Хүүхэд хамгаалал” хөтөлбөрийн захиалгаар энэхүү судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэсэн болно.

Судалгаа хийсэн огноо: 2009

Хуудас: 20