Хөдөлмөрийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд үйлдвэрчний эвлэлүүдээс тавих хяналт

  • 2008-06-21
  • Ц.Энхжин
  • 1,891

Судалгааны товч

Хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулсан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд олон нийтийн байгууллагын оролцоо, хяналтыг хэрхэн бүрдүүлэх, улмаар энэ нь хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хэрхэн нөлөөлөх зэрэгт дүн шинжилгээ хийж, олон нийтийн байгууллагын оролцоог хууль хэрэгжүүлэхэд нэмэгдүүлэх хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлон санал, дүгнэлт гарган холбогдох байгууллагад хүргүүлэхэд оршино.

Судалгаа хийсэн огноо: 2008

Хуудас: 30