“Цахим худалдааны олон улсын эрх зүйн зохицуулалт” судалгааны ажлын тайлан

  • 2012-06-21
  • Ц.Энхжин
  • 8,098

Судалгааны товч

Монгол Улсад цахим худалдааны эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх хэрэгцээ, шаардлага дээр тулгуурлан Цахим худалдааны салбарт хэрэглэх UNCITRAL-ийн Загвар Хууль, UNCITRAL-ийн болон бусад олон улсын байгууллагын боловсруулсан зөвлөмжийг ашиглах нь зүйтэй хэмээн санал дэвшүүлсэн. Судалгааны тайланд үндэсний түвшинд шийдэгдэх ёстой эрх зүйн зохицуулалтын хүрээг, Монгол Улс дахь эрх зүйн зохицуулалтын асуудалтай холбон судалсан болно.

Судалгаа хийсэн огноо: 2012

Хуудас: 80