Япон улс дахь их сургуулийн тогтолцоо

  • 2013-06-22
  • Ц.Энхжин
  • 1,549

Судалгааны товч

Япон улсад төрийн өмчийн их сургууль, нийтийн өмчийн их сургууль, хувийн өмчийн их сургууль гэсэн 3 хэлбэрийн их сургууль үйл ажиллагаа явуулж байна. 2013 оны байдлаар Япон улсад төрийн өмчит их сургууль 86, нийтийн өмчит их сургууль 81, хувийн өмчийн их сургууль 596 нийтдээ 793 их сургууль байна. Эдгээр сургуулиудад нийтдээ 2,893,489 оюутан суралцаж байна. Үндсэндээ дээрх гурван хэлбэрийн их сургуулийг тус тусын хуулиар байгуулах боловч “Сургуулийн боловсролын тухай хууль”, “Боловсролын стандартын хууль”-ийн нийтлэг нөхцөл, болзлыг хангасан байх шаардлагатай.

Судалгаа хийсэн огноо: 2013

Хуудас: 4