Шинэ номын мэдээ

  • 2019-05-16
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 938

Энэхүү бүтээлд Эрүүгийн процессын харьцуулсан судлалын үндсэн асуудлыг бүхэлд нь судлан авч үзсэн ба Герман, Франц, Америк, ОХУ, БНХАУ, БНСУ, Япон зэрэг хөгжингүй орнуудын эрүүгийн процессын тогтолцоо, зарчим, онцлог шинжийг тэдгээр орны эрүүгийн процессын хууль тогтоомжтой холбон авч үзсэн. Түүнчлэн НҮБ-ын гэрээ конвенцэд тусгагдсан Эрүүгийн процессын суурь зарчмууд, Дэлхийн эрүүгийн процессын загвар хэв маяг, Олон улсын эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрмийн эрүүгийн процессын жишиг хэм хэмжээ зэргийг харьцуулсан судлалын талаас нь авч үзэж нийтлэг чиг хандлагыг тодорхойлсон. Дээр дурдсанаас гадна НҮБ-ын дэмжлэгтэйгээр батлагдсан Дэлхийн эрүүгийн процессын загвар хуулийн хэм хэмжээ, зарчим, үзэл баримтлал зэргийг нарийвчлан тодорхой тусгаж илэрхийлсэн. Энэ ном нь тухайн чиглэлээр анх удаа хэвлэгдэн гарч буй бөгөөд эрүүгийн процессын багш, судлаач болон хуульчдад танин мэдэхүйн чухал ач холбогдол бүхий бүтээл юм.

Тус ном Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн номын худалдаанд 35.000 төгрөгийн үнэтэй худалдаалагдаж байна.