“Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл” 2021 оны 16 дахь дугаар хэвлэгдлээ

  • 2021-06-14
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 1,831

Энэ удаагийн дугаарт:
ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
(Төв аймгийн Батсүмбэр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 03 дугаар тогтоол. Хөдөө аж ахуйн газрын буюу бэлчээр, тариалангийн болон хадлангийн талбайн 1 га газрын төлбөрийн хэмжээ, сумын төв, суурингийн газрын үнэлгээний зэрэглэл (бүс)-ийн 1 га газрын төлбөрийн хэмжээ, зам шугам сүлжээний 1 км-ийн газрын төлбөрийн хэмжээг тус тус хавсралтаар)
МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАР ТОГТООХ ТУХАЙ
(Төв аймгийн Батсүмбэр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 05 дугаар тогтоол.)
МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
(Өвөрхангай аймгийн Баян-Өндөр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 04/01 дүгээр тогтоол.Малын тоо толгойн албан татварын хэмжээг төрөл тус бүрээр тогтоож хавсралтаар)
“БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ГАРГАХ ХААЛТТАЙ ӨРИЙН БИЧГИЙГ БҮРТГЭХ, ТҮҮНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ”-ЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ
(Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 165 дугаар тогтоол. “Банк бус санхүүгийн байгууллагаас гаргах хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх, түүнд хяналт тавих журам”-ыг хавсралтаар)
МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙД АЛБАН ТАТВАР НОГДУУЛАХ ТУХАЙ
(Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоол. Сумын нутаг дэвсгэрт дагаж мөрдөгдөх малын толгойд ногдуулах татварыг хавсралтаар)
МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙД АЛБАН ТАТВАР НОГДУУЛАХ ТУХАЙ
(Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 16 дугаар тогтоол. Малын тоо толгойд ногдуулах албан татварын хэмжээг хавсралтаар)
МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ
(ТБОуГлТгаОнО Ха йТмУгХиАйЙн Орхон сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурлын 2021 оны 2 дугаар сарын 24-ний өдрийн 03/02 дугаар
тогтоол)
МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ
ТОГТООХ ТУХАЙ
(Ховд аймгийн Манхан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
2020 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 2/06 дугаар тогтоол)
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
(Үндэсний хөгжлийн газрын даргын 2021 оны 4 дүгээр сарын
29-ний өдрийн А-41 дүгээр тушаал. “Хөгжлийн бодлого,
төлөвлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх журам”-
ыг хавсралтаар)
МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ
ТОГТООХ ТУХАЙ
(Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурлын 2021 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 03 дугаар
тогтоол.Сумын нутаг дэвсгэрт 2021 оны 7 дугаар сарын 1–
ээс хойш дагаж мөрдөх малын тоо толгойд ногдох албан
татварын хэмжээг төрөл тус бүрээр, малчны амьжиргааг
дэмжих зорилгоор өмчилж байгаа малаас татварын хөнгөлөлт
эдлүүлэх малын тоо хэмжээг төрөл тус бүрээр тогтоож
хавсралтаар)
МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЛАБОРАТОРИЙН МАГАДЛАН
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ЗАГВАР, ГЭРЧИЛГЭЭ
ОЛГОХ ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ
(Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын даргын 2021 оны 5 дугаар
сарын 4-ний өдрийн А/94 дүгээр тушаал. “Мал эмнэлгийн
лабораторийн магадлан шинжилгээний гэрчилгээний загвар,
гэрчилгээ олгох заавар”-ыг нэгдүгээр, “Мал эмнэлгийн
лабораторийн магадлан шинжилгээний гэрчилгээний
бичилтийн цахим загвар”-ыг хоёрдугаар, “Мал эмнэлгийн
лабораторийн магадлан шинжилгээний цахим гэрчилгээний
хэвлэмэл загвар”-ыг гуравдугаар хавсралтаар)
МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙД АЛБАН ТАТВАР ТОГТООХ ТУХАЙ
(Өвөрхангай аймгийн Өлзийт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурлын 2021 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн 04/01 дүгээр
тогтоол.
МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ
БАТЛАХ ТУХАЙ
(Завхан аймгийн Идэр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
2021 оны 1 дүгээр сарын 4-ний өдрийн 3/01 дүгээр тогтоол)
БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
(Өвөрхангай аймгийн Зүүнбаян-Уулаан сумын иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 1 дүгээр сарын 28-ны
өдрийн 3/04 дүгээр тогтоол. Сумын хэмжээнд мөрдөх бэлчээр
ашиглалтын журмыг хавсралтаар)
МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАР ТОГТООХ ТУХАЙ
(Төв аймгийн Эрдэнэсант сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурлын 2021 оны 4 дүгээр сарын 2-ны өдрийн 02 дугаар
тогтоол)
“ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭ”-
НД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
(Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2021 оны 4 дүгээр
сарын 28-ны өдрийн 25 дугаар тогтоол)
ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
(Сангийн сайдын 2021 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 63
дугаар тушаал)