Судалгааны тайлан хайх

Судалгааны тайланг хайхдаа гарчиг болон хураангуйд агуулсан байж болох түлхүүр үг оруулна!


Гарчиг Ангилал Огноо Үзсэн

“Рецидив гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх асуудал” судлаачийн зөвлөмж

Судалгааны тайлан, Эрүүгийн эрх зүй 2015-06-22 1,808

“Галт зэвсгийн зохицуулалтын сайн туршлага” лавлагаа

Захиргааны эрх зүй, Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан, Эрүүгийн эрх зүй 2013-06-21 2,121

Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэрэг, түүнтэй тэмцэх асуудал

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан, Эрүүгийн эрх зүй 2013-06-21 4,499

Монгол улсын хөрөнгийн зах зээлийн эрүүгийн эрх зүйн хамгаалалт

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан, Эрүүгийн эрх зүй 2012-06-22 1,605

“Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль дахь шүүхээс хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаах талаарх зохицуулалт” судалгааны тайлан

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан, Эрүүгийн эрх зүй 2012-06-21 2,663

Садар самуун явдалтай тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилт, эрх зүйн зохицуулалтыг сайжруулах

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан, Эрүүгийн эрх зүй 2011-06-22 2,620

Хүүхдийн асуудал хариуцах хорооны дүрмийг боловсронгуй болгох, хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл боловсруулах

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан, Эрүүгийн эрх зүй 2009-06-21 1,152

Хүн худалдаалах гэмт хэргийн шийдвэрлэлт хавтаст хэргийн судалгаа

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан, Эрүүгийн эрх зүй 2009-06-21 1,464

Насанд хүрээгүй хүмүүсийг цагдан хорих байр, хорих ангийн дотоод журам боловсруулах

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан, Эрүүгийн эрх зүй 2008-06-21 1,460

Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан, Эрүүгийн эрх зүй 2007-06-21 2,122

Судалгааны тайлангийн жагсаалтыг 10 судалгаа бүрээр хуудаслав.