Судалгааны тайлан хайх

Судалгааны тайланг хайхдаа гарчиг болон хураангуйд агуулсан байж болох түлхүүр үг оруулна!


Гарчиг Ангилал Огноо Үзсэн

Ялгаварлан гадуурхахын эсрэг тусгайлсан зохицуулалт бүхий хууль боловсруулах эсэх талаарх хэрэгцээ шаардлагын урьдчилсан тандан судалгаа

Олон улсын нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан 2019-07-30 1,027

Олон улсын гэрээнд нэгдэн ороход судалгаатай хандах асуудал

Нийтийн эрх зүй, Олон улсын нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан 2012-06-22 1,067

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ын төсөлд хийсэн хавсрага судалгаа

Нийтийн эрх зүй, Олон улсын нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан 2009-06-21 1,458

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс дахь хүний эрхийн төлөв байдал

Нийтийн эрх зүй, Олон улсын нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан 2009-06-21 2,909

Судалгааны тайлангийн жагсаалтыг 10 судалгаа бүрээр хуудаслав.