УИХ-д ажлаа тайлагнадаг буюу хараат бус зарим байгууллагын нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээний актыг судлах

  • 2005-06-21
  • Ч.Батзориг
  • 1,308

Судалгааны товч

УИХ-д ажлаа тайлагнадаг зарим байгууллагын хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хэм хэмжээний актуудад хийсэн эрх зүйн дүн шинжилгээний шалгуур үзүүлэлтийн тухай

Судалгаа хийсэн огноо: 2005

Хуудас: 12