Монгол Улсын эрүүгийн болон захиргааны хариуцлагын тухай хууль тогтоомжийг харьцуулан судлах нь

  • 2007-06-21
  • Ч.Батзориг
  • 1,086

Судалгааны товч

Эрүүгийн хууль тогтоомж ба Захиргааны хариуцлагын тухай хууль тогтоомжийг харьцуулан судалж эрүүгийн ба захиргааны хариуцлага хүлээлгэхэд учирч буй бэрхшээлтэй асуудлыг тодорхойлон , хууль зүйн хариуцлагын уялдаа үр нөлөөг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн санал, зөвлөмж боловсруулах зорилготой.

Судалгаа хийсэн огноо: 2007

Хуудас: 19