Монгол Улсын хууль тогтоожуудын эмхэтгэл

  • 2022-04-10
  • Г.Дэлгэрбаяр
  • 512

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс шинээр батлагдан гарсан болон шинэчилэн найруулсан хуулиудыг танилцуулах, сурталчлах зорилгоор Монгол Улсын хууль, тогтоомжийн эмхэтглийг хэвлэдэг. Энэ удаа “Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэр нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/, болон Хөдөлмөрийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/”-аар хууль тогтоомжийн эмхэтгэл бэлтгэх хүргэж байна. Тус эмхэтглийг та бүхэн Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн хуулийн номын худалдаанаас авах боломжтой.