Судалгааны тайлан хайх

Судалгааны тайланг хайхдаа гарчиг болон хураангуйд агуулсан байж болох түлхүүр үг оруулна!


Гарчиг Ангилал Огноо Үзсэн

ЗАХИРГААНЫ АКТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ, ЗАХИРГААНИЙ АКТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЖ БОЛОХГҮЙ НӨХЦӨЛ

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан 2022-02-15 207

ШҮҮХ ХУРАЛД ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ОРОЛЦОХ НЬ

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан 2022-02-15 58

ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДАГАВАРТ ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭ

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан 2022-02-15 78

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГЫГ УРЬДЧИЛСАН ТАНДАН СУДЛАХ СУДАЛГАА

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан 2022-02-08 74

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДАГАВАРТ ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭ

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан 2022-02-08 51

НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЭТГЭЭД

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан 2022-02-08 82

Ялгаварлан гадуурхахын эсрэг тусгайлсан зохицуулалт бүхий хууль боловсруулах эсэх талаарх хэрэгцээ шаардлагын урьдчилсан тандан судалгаа

Олон улсын нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан 2019-07-30 7,464

“Рецидив гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх асуудал” судлаачийн зөвлөмж

Судалгааны тайлан, Эрүүгийн эрх зүй 2015-06-22 2,134

Монгол Улс дахь эрх зүйн бакалаврын зэрэг олгох сургалтын өнөөгийн нөхцөл байдал

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан, Үндсэн хуулийн эрх зүй 2015-06-22 2,303

Цахим орчин дахь хүүхдийн эрхийн хамгаалалт

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан, Үндсэн хуулийн эрх зүй 2013-06-21 6,066

Судалгааны тайлангийн жагсаалтыг 10 судалгаа бүрээр хуудаслав.