Судалгааны тайлан хайх

Судалгааны тайланг хайхдаа гарчиг болон хураангуйд агуулсан байж болох түлхүүр үг оруулна!


Гарчиг Ангилал Огноо Үзсэн

ЗАХИРГААНЫ АКТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ, ЗАХИРГААНИЙ АКТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЖ БОЛОХГҮЙ НӨХЦӨЛ

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан 2022-02-15 795

ШҮҮХ ХУРАЛД ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ОРОЛЦОХ НЬ

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан 2022-02-15 187

ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДАГАВАРТ ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭ

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан 2022-02-15 269

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГЫГ УРЬДЧИЛСАН ТАНДАН СУДЛАХ СУДАЛГАА

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан 2022-02-08 190

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДАГАВАРТ ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭ

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан 2022-02-08 239

НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЭТГЭЭД

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан 2022-02-08 310

Ялгаварлан гадуурхахын эсрэг тусгайлсан зохицуулалт бүхий хууль боловсруулах эсэх талаарх хэрэгцээ шаардлагын урьдчилсан тандан судалгаа

Олон улсын нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан 2019-07-30 8,531

“Рецидив гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх асуудал” судлаачийн зөвлөмж

Судалгааны тайлан, Эрүүгийн эрх зүй 2015-06-22 2,330

Монгол Улс дахь эрх зүйн бакалаврын зэрэг олгох сургалтын өнөөгийн нөхцөл байдал

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан, Үндсэн хуулийн эрх зүй 2015-06-22 2,439

Цахим орчин дахь хүүхдийн эрхийн хамгаалалт

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан, Үндсэн хуулийн эрх зүй 2013-06-21 6,460

Судалгааны тайлангийн жагсаалтыг 10 судалгаа бүрээр хуудаслав.