Судалгааны тайлан хайх

Судалгааны тайланг хайхдаа гарчиг болон хураангуйд агуулсан байж болох түлхүүр үг оруулна!


Гарчиг Ангилал Огноо Үзсэн

“Рецидив гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх асуудал” судлаачийн зөвлөмж

Судалгааны тайлан, Эрүүгийн эрх зүй 2015-06-22 2,137

“Галт зэвсгийн зохицуулалтын сайн туршлага” лавлагаа

Захиргааны эрх зүй, Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан, Эрүүгийн эрх зүй 2013-06-21 2,451

Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэрэг, түүнтэй тэмцэх асуудал

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан, Эрүүгийн эрх зүй 2013-06-21 5,464

Монгол улсын хөрөнгийн зах зээлийн эрүүгийн эрх зүйн хамгаалалт

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан, Эрүүгийн эрх зүй 2012-06-22 1,727

“Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль дахь шүүхээс хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаах талаарх зохицуулалт” судалгааны тайлан

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан, Эрүүгийн эрх зүй 2012-06-21 3,043

Садар самуун явдалтай тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилт, эрх зүйн зохицуулалтыг сайжруулах

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан, Эрүүгийн эрх зүй 2011-06-22 3,093

Хүүхдийн асуудал хариуцах хорооны дүрмийг боловсронгуй болгох, хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл боловсруулах

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан, Эрүүгийн эрх зүй 2009-06-21 1,315

Хүн худалдаалах гэмт хэргийн шийдвэрлэлт хавтаст хэргийн судалгаа

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан, Эрүүгийн эрх зүй 2009-06-21 1,687

Насанд хүрээгүй хүмүүсийг цагдан хорих байр, хорих ангийн дотоод журам боловсруулах

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан, Эрүүгийн эрх зүй 2008-06-21 1,796

Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан, Эрүүгийн эрх зүй 2007-06-21 2,384

Судалгааны тайлангийн жагсаалтыг 10 судалгаа бүрээр хуудаслав.