Buyankhishig Bat-Erdene

 • 2022-09-22
 • Batzorig
 • 232

Монгол Улсын их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн ахлах багш, Хууль зүйн ухааны доктор (Ph.D./ Ass.juri) / Lecturer at Private department of School of Law, National University of Mongolia Ph.D./ Ass.juri

Боловсрол / Education

 • 1999 онд ХУИС сургууль герман судлалын бакалавр / Bachelor degree, German and Russian Study at University of the Humanity, 1999
 • 2005 онд Фрайбургийн Их Сургууль /ХБНГУ/, эрх зүй судлал / Law study at University of Freiburg, Germany, Lawyer, 2005
 • 2009 онд МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн магистр / LL.M, School of Law, National University of Mongolia, 2009
 • 2018 онд ХБНГУ-ын Хагены Их сургуулийн хууль зүйн магистр / LL.M, Hagen University, Germany, 2018
 • 2022 онд МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн доктор / Ph.D. in Law, School of Law, National University of Mongolia, 2022

Ажлын туршлага / Professional experience

 • 2005-2007 ХБНГУ-ын Оффенбург хотын Оон нутгийн шүүхэд дадлагажигч / Referendar at Landcourt Offenbourg, Germany, 2005-2007
 • 2007-2008 онд Монгол Улсын Авилгатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтсийн дүн шинжилгээний ажилтан / Researcher at Investigation Department of the Independent Authority Against Corruption of Mongolia, 2007-2008
 • 2008-2009 МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн багш / Private teacher of School of Law, National University of Mongolia, 2008-2009
 • 2009 оноос МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Хувийн эрх зүйн тэнхимийн багш / Lecturer at Private law department of School of law, National University of Mongolia, since 2009

Recent publications

 • Иргэний эрх зүйн тусгай анги: Гэрээний эрх зүй хэсэг, 2015 он / Special Part of the Civil Law: Contract Law Section, 2015
 • Гэрээ байгуулах арга техник, 2016 он, Анхны хэвлэл – 2017 он / Contracting Techniques, 2016, First Edition – 2017
 • Хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх явцад эрх зүйн дүгнэлт бэлтгэх, 2017 он / Preparation of legal opinions in the process of legal professional assistance, 2017
 • Хувийн эрх зүй: онол – арга зүй, эдийн засгийн анализ, харьцуулсан судлал, Түүвэр I, 2017 он / Private law: theory – methodology, economic analysis, comparative studies, Sample I, 2017
 • Иргэний эрх зүйн бодлогын хураамж III – Иргэний процесс \Иргэний эрх зүйн хууль тогтоомжийн хэрэглээ 3 хичээлийн сурах бичиг / Civil Law Case analysis III – Civil Procedure /Use of civil law legislation 3 course textbook/
 • Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ, Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл, 2015 №1 / An analysis of court decisions in civil cases, Journal of Judicial power, No. 1, 2015
 • “Жам ёсны эрх зүйн сэргэн мандал ба хувийн эрх зүйн кодификац”, Хууль дээдлэх ёс, 2016 он №2 / “Renaissance of natural law and codification of private law”, Mongolian Journal of Law, No. 1, 2016
 • “Эрх зүйн эдийн засгийн анализ нь эдийн засгийн идэвхижүүлэх арга хэрэгсэл болох нь”, Эрх зүй сэтгүүл, 2016 оны №4 / “Economic Analysis of Law as a Tool for Economic Activation”, Num Law Review, No. 4, 2016
 • “Даатгалын гэрээний эрх зүйн салбарт гарч буй шүүхийн шийдвэрүүдэд хийсэн дүн шинжилгээ”, Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл, 2016 он №4 / “Analysis of court decisions in the legal field of insurance contracts”, Journal of Judicial power, No. 4, 2016
 • ”Төрийн байгууллага албан тушаалтны гэм хорыг төр хариуцах нь”, Шүүх эрх мэдэл зүй сэтгүүл, 2017 оны №1 / “The state is responsible for the damages caused by government officials”, Journal of Judicial power, No. 1 of 2017
 • “Хувийн эрх зүй дэх тодорхойгүй нэр томъёо ба шүүгчийн эрх хэмжээ”, “Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүл, 2016 он №2 / “Undefined Terms in Private Law and Competence of the Judges “, Mongolian Journal of Law, No. 2, 2016
 • “Худалдааны эрх зүйг иргэний эрх зүйгээс зааглах онолууд кодификацын асуудал болох нь” Эрх зүй сэтгүүл, 2017 оны №3 / “Theories of distinguishing commercial law from civil law as a problem of codification”, Num Law Review, No. 3, 2017
 • Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар, ардын багш, гавьяат хуульч, Др, проф Б.Чимидийн нэрэмжит илтгэлийн уралдаанд оролцож, “Эдийн засгийн эрх чөлөөг ҮХ-иар хангалттай хамгаалсан уу”, Үндсэн хууль ба эрх зүйт ёс, VII боть, 2016 оны 2-р сар / Participated in the speech competition named after a Hero of Labor, People’s Teacher and State Honored Lawyer Dr. Prof. B.Chimid, with a speech on the topic “Is Economic Freedom Sufficiently Protected by the Constitution”, Constitution and Rule of Law, Volume VII, 2016
 • ХЗС-ийн хувийн эрх зүйн тэнхмээс зохион байгуулсан “Хувийн эрх зүйн тулгамдсан асуудлууд\ Иргэний болон худалдааны хууль тогтоомжийн олон улсын жишиг” сэдэвт олон улсын бага хуралд “Өрсөлдөөний салбар дахь хувийн эрх зүйн хамгаалалт” сэдэвт илтгэл тавьсан / Participated in the international conference on “Challenges of Private Law: International Standards of Civil and Commercial Laws” organized by the Department of Private Law of the School of Law, NUM, giving a speech on “Protection of Private Law in the Competition Sector”.
 • “Арилжааны хуулийн хэрэгцээ, шаардлага” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хуралд “Иргэний хуулийн үүргийн ерөнхий анги дахь аж ахуй эрхлэгч болон хэрэглэгчид үйлчлэх эрх зүйн зохицуулалтын ялгаатай байдал, тулгамдаж буй асуудал, хөгжүүлэх хэрэгцээ, шаардлага” илтгэл тавьсан / At the scientific conference on the topic “Needs and requirements of commercial law”, a speech was made on “Differences, challenges, development needs and requirements of legal regulations serving entrepreneurs and consumers in the general part of civil law obligations”.
 • Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар, ардын багш, гавьяат хуульч, Др, проф Б.Чимидийн нэрэмжит илтгэлийн уралдаанд оролцож, “Төрөөс санхүүгийн дэмжлэг олгох ажиллагааг хянах механизм, эрх зүйн хамгаалалт” сэдвээр илтгэл хэлэлцүүлсэн / Participated in the speech competition named after a Hero of Labor, People’s Teacher and State Honored Lawyer Dr. Prof. B.Chimid, with a speech on the topic of “Mechanism for monitoring financial support from the state and legal protection”.
 • МУ-ын Хууль Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай, Ханс-Зайделийн сангаас эрхлэн гаргасан тайлбар, 2014 он / The Law on Civil Procedure of Mongolia, Commentary published by the Hans-Seidel Foundation, 2014
 • Даатгалын эрх зүй, Шүүгчдэд зориулсан Худалдааны эрх зүйн гарын авлага, 2017 он / Insurance Law, Commercial Law Manual for Judges, 2017
 • “Бэлэглэлийн гэрээ” ШЕЗ-с гаргасан Шүүгчдийн сургалтын гарын авлага: Гэрээний эрх зүй, 2017 он / “Gift Contracts” Judges’ Training Manual: Contract Law, 2017, issued by the General Council of the Judiciary.
 • “Иргэний эрх зүйн тусгай анги Тавдугаар хэвлэл”, 2019 он / “Special Part of the Civil Law, Fifth Edition”, 2019
 • “Иргэний эрх зүйн БОДЛОГЫН ХУРААМЖ III дэвтэр: Иргэний процесс”, 2021 он / “Civil Law case analysis book III: Civil Procedure”, 2021
 • “Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх эрх зүй”, 2021 он / “Civil Procedure Law”, 2021
 • “Монгол Улсын хувийн эрх зүйн кодификац, харьцуулалт”, 2021 он / “Codification and comparison of private law of Mongolia”, 2021