Junseo Lee

  • 2022-09-22
  • Batzorig
  • 159

Ажил эрхлэлтийн байдал / Employment

БНСУ-ын Хууль тогтоомжийн судалгааны хүрээлэн Сэжон, БНСУ

Эрдэм шинжилгээний гэрээт ахлах ажилтан– 2008 оны 8-р сар- Одоо

Korea Legislation Research Institute Sejong, Korea

Senior Principal Research Fellow – August 2008 to Present

Боловсрол / Education

Ханян Их Сургууль Сөүл, БНСУ

Хууль зүйн доктор, 2008 оны 8-р сар

  • Захиргааны эрх зүй болон Хүрээлэн буй орчны эрх зүйгээр мэргэшсэн

Hanyang University Seoul, South Korea

Ph.D in Law, August 2008

  • Focused on Administrative Law & Environmental Law

Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн жагсаалт / Recent Research Papers and Publications (sole author only)

  • “Legal Challenges for Carbon Neutrality and Just Transition”, Hanyang Law Review, May, 2022 [in Korean] / “Нүүрстөрөгчийн давхар ислийн саармагжуулалт, хууль ёсны шилжилтийг тойрсон эрх зүйн асуудал”, Ханяан эрх зүйн сэтгүүл, 2022
  • “Assessment and Challenges of Measures for Administrative Enforcement: Focusing on Responsibilities to Execute Wastes Disposal Orders under the Wastes Control Act”, Environmental Law Review, May, 2022 [in Korean] / “Захиргааны шийдвэрийг гүйцэтгэхэд авах арга хэмжээ, тулгамдсан асуудал: Хог хаягдлын хяналтын тухай хуулийн дагуу хог хаягдлыг устгахтай холбогдогдсон үүрэг”, Хүрээлэнгийн буй орчны эрх зүйн сэтгүүл, 2022
  • “The Significance and Challenges of the Framework Act on Carbon Neutrality and Green Growth to Cope with Climate Crisis,” Environmental Law Review, November, 2021 [in Korean] / “Нүүрстөрөгчийн давхар ислийг саармагжуулах, ногоон хөгжлийг дэмжих замаар цаг уурын хямралыг давах туулах тухай хуулийн ач холбогдол, тулгамдсан асуудал”, Хүрээлэнгийн буй орчны эрх зүйн сэтгүүл, 2021
  • “A Study on Creation of Social Value: the Linkage between Corporate Environmental Information Disclosure and E.S.G. Evaluation” Korea Legislation Research Institute, September, 2021 [in Korean] / “Нийгмийн үнэт зүйл бүтээх: Хүрээлэн буй орчны талаарх байгууллагын мэдээллийн ил тод байдал ба хүрээлэн буй орчин, нийгэм, засаглалын үэнлгээний уялдаа холбоо”, Солонгосын хууль тогтоомжийн судалгааны хүрээлэн, 2021
  • “The Successes and Challenges of Response to COVID-19 in South Korea,” Hanyang Law Review, February, 2021 [in Korean] / “БНСУ дахь цар тахлын үеийн арга хэмжээний ололт, бэрхшээл”, Ханян эрх зүйн сэтгүүл, 2021