Narangerel Sodovsuren

 • 2022-09-22
 • Batzorig
 • 286

Монгол Улсын Төрийн шагналт, Шинжлэх ухааны гавъяат зүтгэлтэн, Академич, МУИС-ийн Эмерит профессор, Япон Улсын Нагояагийн Их Сургуулийн хүндэт доктор / State Honored Laureate of Mongolia, State Honored Scientist, Academician, Emeritus Professor of National University of Mongolia, Honorary Doctor of Nagoya University, Japan

Боловсрол / Education

 • АНУ, Япон, ОХУ, Сингапур зэрэг улсад сургалтад хамрагдан мэргэжил дээшлүүлсэн. / Received professional development training in countries such as USA, Japan, Russia and Singapore.
 • 1984-1988 ЗХУ-ын Бүх холбоотын хууль зүйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн аспирантур / Postgraduate studies at All-Union Scientific-Research Institute for Soviet Legislation (ausrisl) of the USSR, 1984-1988
 • 1971-1975 МУИС-ийн Хуулийн анги / National University of Mongolia, School of Social sciences, Law faculty, 1971-1975
 • 1961-1971 Улаанбаатар хотын ерөнхий боловсролын сургууль / Ulaanbaatar City Secondary School, 1961-1971

Ажлын туршлага / Professional experience

 • 1975-1985 МУИС-ийн Хууль зүйн сургуульд багш / Lecturer at School of Law, National University of Mongolia, 1975-1985
 • 1985-1988 Улаанбаатар хотын Ерөнхий прокурорын орлогч / Deputy Prosecutor General of Ulaanbaatar, 1985-1988
 • 1988-1990 Улсын Ерөнхий прокурорын туслах прокурор / Assistant Prosecutor of the State Prosecutor General, 1988-1990
 • 1990-1991 Засгийн газрын дэргэдэх судалгааны төвийн эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан / Senior researcher at The Research center of Government, 1990-1991
 • 1991-1992 Улсын бага хурлын дэргэдэх төр, нийгэм судлалын академийн дэд захирал / Deputy Director of the State and Social Studies Academy under the State Little Khural, 1991-1992
 • 1992-1996 УИХ-ын гишүүн / Member of Parliament, 1992-1996
 • 1996-1997 МУИС-ийн Хууль зүйн сургуульд профессор / Professor at the School of Law, NUM, 1996-1997
 • 1997-2000 Монголын Өмгөөлөгчдийн холбооны Ерөнхийлөгч / President of Association of Mongolian Advocates, 1997-2000
 • 1999-2010 МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн захирал / Dean of School of Law, NUM, 1999-2010
 • 2004-Японы Нагояагийн их сургуулийн зочин профессор / Guest professor at Nagoya University, Japan, since 2004
 • 2010 оноос хойш МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн профессор / Professor at School of Law of NUM, since 2010

Recent publications (2001-2021)

 • “Монголын ба дэлхийн эрх зүйн тогтолцоо” Уб., 2001 он / “Mongolian and global legal system”, 2001
 • “Амьд эрх зүй. Эргэцүүлэл, сургамж, эрэлхийлэл” Уб., 2002 он / “Living law. Reflections, lessons, pursuit”, 2002
 • “Монголын эрх зүйн тогтолцооны удиртгал” Уб., 2003 он / “Introduction to the Mongolian legal system”, 2003
 • “Правовая система Монголии” МГИМО, Москва-Улан-батор. 2004
 • “Einführung in das mongolische Recht” Ulan-Bator, 2005
 • “Англи-Монгол хууль зүйн тайлбар толь” Уб., 2006 / “English-Mongolian Legal Dictionary”, 2006
 • “Эрх зүйн эх толь бичиг” Анхны хэвлэл. Уб., 2007 он / “Dictionary of Law” First Edition., 2007
 • “Эрх зүйн эх толь бичиг” Хоёр дахь хэвлэл. Уб., 2008 он / “Dictionary of Law” Second Edition, 2008
 • “ Зохиогчийн эрхийн тулгуур асуудал” Уб., 2008 / “The main issue of copyright”, 2008
 • “Монголчуудын зан суртахууны гарваль” Уб., 2010 он / “Origin of the morals of Mongolians”, 2010
 • “Эрх зүйн эх толь бичиг” Гурав дахь хэвлэл. Уб., 2011 он / “Dictionary of Law” Third Edition. Ub, 2011
 • “Монгол улс дахь эрх зүйн боловсрол: үүсэл, хөгжил, чиг хандлага” Уб., 2011 он / “Legal education in Mongolia: origin, development and trends”, 2011
 • “Хууль-зүйн Англи-Монгол эх” Уб., 2012 он / “English-Mongolian dictionary of law”, 2012
 • “Чингис хааны сүр хүч” Уб., 2013 он / “The power of Chinggis Khan”, 2013
 • “Чингис хааны шастир” Уб., 2014 он / “Chinggis Khan Chronicles”, 2014
 • “Ёс суртахууны цагаан толгой” Уб., 2015 он / “The moral alphabet”, 2015
 • “Монголын эрх зүйн эх толь бичиг” Дөрөв дэх хэвлэл. 2015 он / “Dictionary of Mongolian law” Fourth edition. 2015
 • “Хуулийн амин сүнс буюу Чингис хаан, монголчууд” Уб., 2016, 2017, 2018, 2019 он / “Spirit of the laws- Chinggis Khan and the Mongols”, 2016, 2017, 2018, 2019
 • “Монголчуудын ёс суртахуун: Сэргэлт, ялзралт, эргэн сэргээлт” Уб., 2020 он / “Mongolian Morality: Revival, Decay, and Restoration”, 2020
 • “Монгол Улсын хууль зүйн нэвтэрхий толь бичиг” Уб., 2021 он / “Encyclopedia of Law of Mongolia”, 2021