Хүрээлэнгийн цахим хуудасны хөгжүүлэлт ба хувилбар

Хувилбар 1

Огноо: 2004 оны 11-р сарын 28-ны өдөр

Домайн хаяг: www.legalcenter.mn

Хөгжүүлэгч: Хууль зүйн үндэсний төв, 2004

Боловсруулсан: SolidSystems

Хувилбар 2

Огноо: 2008 оны 10-р сарын 11-ний өдөр

Домайн хаяг: www.legalcenter.mn

Хөгжүүлэгч: Хууль зүйн үндэсний төв, 2008

Боловсруулсан: Emongol LLC

Хувилбар 3

Огноо: 2010 оны 06-р сарын 10-ны өдөр

Домайн хаяг: www.legalinstitute.mn

Хөгжүүлэгч: Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, 2010

Боловсруулсан: Ч.Батзориг

Хувилбар 4

Огноо: 2013 оны 01-р сарын 22-ны өдөр

Домайн хаяг: www.legalinstitute.mn

Хөгжүүлэгч: Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, 2013

Боловсруулсан: Ч.Батзориг

Хувилбар 5

Огноо: 2016 оны 10-р сарын 21-ний өдөр

Домайн хаяг: nli.gov.mn

Хөгжүүлэгч: Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, 2016

Боловсруулсан: Ч.Батзориг

Хувилбар 6

Огноо: 2021 оны 01-р сарын 05-ны өдөр

Домайн хаяг: nli.gov.mn

Хөгжүүлэгч: Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, 2021

Боловсруулсан: Ч.Батзориг