Судалгааны тайлан хайх

Судалгааны тайланг хайхдаа гарчиг болон хураангуйд агуулсан байж болох түлхүүр үг оруулна!


Гарчиг Ангилал Огноо Үзсэн

Насанд хүрээгүй хүмүүсийг цагдан хорих байр, хорих ангийн дотоод журам боловсруулах

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан, Эрүүгийн эрх зүй 2008-06-21 1,038

Хөдөлмөрийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд үйлдвэрчний эвлэлүүдээс тавих хяналт

Судалгааны тайлан, Хөдөлмөрийн эрх зүй, Хувийн эрх зүй 2008-06-21 1,047

Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан, Эрүүгийн эрх зүй 2007-06-21 1,490

Монгол Улсын эрүүгийн болон захиргааны хариуцлагын тухай хууль тогтоомжийг харьцуулан судлах нь

Судалгааны тайлан, Харьцуулсан эрх зүй 2007-06-21 1,004

Хорих ялын үр нөлөө

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан, Эрүүгийн эрх зүй 2007-06-21 2,038

Эрүүгийн хууль дахь гэмт хэргийн ангилал ба ялын тохироо

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан, Эрүүгийн эрх зүй 2005-06-21 1,769

УИХ-д ажлаа тайлагнадаг буюу хараат бус зарим байгууллагын нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээний актыг судлах

Захиргааны эрх зүй, Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан 2005-06-21 1,226

Шүүхийн мэтгэлцээний хэрэгжилтийн байдал

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан, Үндсэн хуулийн эрх зүй 2004-06-21 867

Хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай хуультай холбоотой судалгаа

Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан, Үндсэн хуулийн эрх зүй 2004-06-21 3,489

Захиргааны хариуцлагын тухай хуультай холбоотой судалгаа

Захиргааны эрх зүй, Нийтийн эрх зүй, Судалгааны тайлан 2004-06-21 2,942

Судалгааны тайлангийн жагсаалтыг 10 судалгаа бүрээр хуудаслав.