Судалгааны тайлан хайх

Судалгааны тайланг хайхдаа гарчиг болон хураангуйд агуулсан байж болох түлхүүр үг оруулна!


Гарчиг Ангилал Огноо Үзсэн

ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДАГАВАРТ ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

Судалгааны тайлан, Хувийн эрх зүй 2022-01-06 106

ГЭР БҮЛИЙН ХОЛБОГДОЛТОЙ МАРГААНЫГ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАХ АЖИЛЛАГАА /ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДАГАВАРТ ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭ/

Судалгааны тайлан, Хувийн эрх зүй 2022-01-06 90

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ ДАХЬ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ОЙЛГОЛТ, НЭР ТОМЬЁОНЫ ХЭРЭГЛЭЭ

Судалгааны тайлан, Хувийн эрх зүй 2022-01-06 43

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЭРХГҮЙ БАЙГУУЛЛАГА

Судалгааны тайлан, Хувийн эрх зүй 2022-01-06 96

ОЛОН УЛСЫН ШИНЖТЭЙ ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ МАРГААНЫ ШҮҮХИЙН ХАРЬЯАЛАЛ: ИХШХШТХ-ИЙН 189-193 ДУГААР ЗҮЙЛИЙГ ХЭРЭГЛЭЖ БУЙ ПРАКТИК, БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ АСУУДАЛ

Судалгааны тайлан, Хувийн эрх зүй 2022-01-05 38

2011 ОНЫ КОМПАНИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ДАХЬ ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДАГАВАРТ ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭ

Судалгааны тайлан, Хувийн эрх зүй 2022-01-05 49

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОН ГАДААДЫН ИРГЭНИЙ ХУУЛЬД БҮТЦИЙН АНАЛИЗ ХИЙХ НЬ

Судалгааны тайлан, Хувийн эрх зүй 2022-01-05 31

Монгол Улсын жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ

Судалгааны тайлан 2021-03-24 5,133

Монгол Улсын Үндсэн хууль дахь парламентын институтийн зарим нэр томьёо

Судалгааны тайлан 2020-12-20 41

Гадаадын зарим орны холбоо, сангийн нийтэд тустай үйл ажиллагаатай холбоотой харилцааг зохицуулсан хууль тогтоомж

Судалгааны тайлан 2020-12-20 26

Судалгааны тайлангийн жагсаалтыг 10 судалгаа бүрээр хуудаслав.